Roonaaldoo gara Yunaayitid fiduun waan hin-danda’amnedha: Moriinhoo

Finfinnee, Adoolessa 10, 2009 (FBC) Leenjisaan Maanchistar Yunaayitid Joozee Moriinhoo Kiristiyaanoo Ronaaldoo gara Maanchistar Yunaayitid fiduun waan hin-danda’amnedha jedhaniiru.

Leenjisaan kun kana kan jedhan ji’ootaan dura taphataan kun Riyaal Maadriidiin nan gadhiisa jechuusaan wal-qabateeti.

Taphataan kun Ispeenii ba’uu akka danda’u gabaasonni ba’aa kan turan yoo ta’u, wayita ammaa dhimmichi waan qabbanaa’e fakkaateera.

Roonaaldoon murtoo kana akka deebi’ee ilaalu dubbachuunsaa kan yadatamudha.

Haata’uutii kilabni taphataa lammii Poorchugaal kun itti makamu Maanchistar Yunaayitid ta’uu danda’a jedhamuusaan wal-qabtee Leenjisaan Maanchistar Yunaayitid Moriinoon dhimmichi waanta milkaa’uu danda’u akka hin-taane beeksisaniiru.

Oduu biraan taphataan Lammii Ingilizii Arsenaal Pool Meersa Arsanaal Aleeksii Saancheesiin kilaba isaa keessa turfachuu yoo hin-danda’u ta’e Sarjiwoo Kuun Aguyeroo Maanichistar Siitii irraa fudhachuu qaba jedheera.

Lammiin Ingilizii waggaa 49 kun kana kan jedhe Saanchees kilaba Shaampiyans Liigii Yuuroop irratti hirmaatu keessatti taphachuun barbaada jechuusaa wal-qabateeti.

Taphataan Arsenal duraanii “ Meersan Aguyeeroon Saancheesiin nicaala; kanaaf Saanches gadhiisuun barbaada yoo jedhe akka gadhiisu eyyamuu fi jifataa Siitii mallatteessisuu wayya” jedheera.

Meersin “ani kilaba Arsenal keessatti aangoo murteessuu utuun qabaadhee waanan godhu kanuma” jedheera.

Aleeksiis Saanchees Arsenaalitti kontiraata haaraa mallatteessa jedhamee eegamus hanga yoonaa hin-mallatteessine.

Kanaan wal-qabatee taphataan kun gara Maanchistar Siitii qajeeluu danda’a jedhamaa kan jiru yoo ta’u, Jarmanii Bayer Muunik Firaansii ammoo Paariiseent Jarmiin fedhii akka qaban gabaafameera.

Oduu biraan ‘AC Miilan’ taphataa Sarara Gidduu Baayer Muunik Reenaatoo Saancheesiin mallatteessisuuf fedhii qaba jedhamaa jira.

Dura-taa’aan kilaba Baavaariyaan Kaarl Heenz Rumaanii Miilaan taphataa kana mallatteessisuu akka barbaadu ifoomseera.

‘AC Milan’ bara dorgommii dhufutti cimee dhihaachuuf jijjiirraa taphattoota guddaa raawwachiisaa jira.

Sagantaa Jijjiirraa taphattootaa Gannaa kanaanis lee’oonaardoo Bonuchii, Riikaard Roodirigeezii fi Luukaas Bigiliyaaniin mallatteessiseera.

Madda: Goal. Com