Jimmaa Abbaa Bunaa liigii olaanaarratti hirmaachuuf hin gabaasne - federeeshinicha

Finfinnee, Onkololeessa 1,2010(FBC) –Jimmaa Abbaa Bunaa tabni magaalaa Hawaasaa fi Iityoo Elektiriik jidduutti gaggeeffame seeran ala ture jechuun, liigii olaanaarratti hirmaachuuf hin gabaasne.

Kilabichi irra deddeebiin haqa saamameera, dhimmi kiyya naaf yaa ilaallamuun Federeeshinii Kubbaa Miillaa Ityoophiyaatti iyyachaa turus, federeeshinichi humna kiyyaa oli jechuun dhimmichi seeran akka ilaallamu hojjechaa akka jiru ibseera.

Jimmaa Abbaa Bunaammoo haqa waan dhabeef Konfedereeshiniin Kubbaa Afrikaa dhimmicha akka ilaaluf xalayaa barreessee gaafateera.

Carraa baasuurratti Iityoo Elektiriikni argamus Jimmaa Abbaa Bunaa garuu gidiraan narratti hojjetame aduu qaqqaammatu malee hin argamu waan jedhe fakkaata.

Koreen naamusaa federeeshinichaa ragaalee dhiyaatan ilaalee gara poolisii federaalaatti erguun, poolisiinis qoratee galmicha Fulbaana 24,2010 abbaa alangeef dabarsee laatera jedha Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Ityoophiyaa ibsa laaten.

Badichi seeran kan adabsiisu taanan federeeshinichis tarkaanfii mataasaa kan fudhatu akka ta’e ibsee, haata’uutii qabxiin magaalaa Hawaasaa fi Iityoo Elektiriik duursee kan ragga’e waan ta’eef hin jijjiirramu jedheera.