Krooshiyaa fi Swiizarlaand tikkeeta waancaa muratan

Finfinnee, Sadaasa 4,2010(FBC)- Biyyoonni Awrooppaa waancaa Addunyaa Ruusiyaarratti hirmaachuuf ciccimoo lammaffaa ta’uun xumuran, taba gulaallii isaanii ni gaggeessu.

Kaleessa galgala Krooshiyaa fi Swiizarlaand tikkeeta waancaa addunyaa kutachuu isaanii mirkaneeffataniiru.

Gara Griik kan qajeelan Krooshiyaanonni galchiii malee deebi’aniiru.

Taba duraatin Vaagreev irratti Krooshiyaan 4f 1n injifachuun isaa ni yaadatama.

Qabxii kaleessatiin boodas Krooshiyaan ida’amaan injifachuun hirmaannaa isaanii mirkaneeffataniiru.

Aayarlaand kaabaa kan keessummeessite Swiizarlaand ammoo zeerodhaan adda baatetti.

Taba Beelfaastin 1f 0n kan injifatte Swiizarlaand, qabxii ida’amaatin injifattee waancichatti dabarteetti.

Har’a galgalammoo Speenitti aanee ramaddiisa keessaa 2ffaa ta’uun kan xumure Xaaliyaan Swiidin waliin tabata.

Taba jalqabaatin 1f 0n kan injifataman Xaaliyaanonni, har’a istaadiyamii Saanseerotti gitasaanii waliin ni tabatu.

Xaaliyaanonni 2f 0 fi sanaa oliin yoo injifachuu baatan, waggaa 60n booda waancaa adduntyaatin ala ta’uu isaaniti.

Boorummoo Kooppan Haaganirratti Deenmaarkin zeerodhaan adda kan ba’e Riippabliikni Aaryarlaand taba deebii taasisu.