Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Ityoophiyaa kilabii magaala Waldiyaa adabe

Finfinnee Ebila 8,2010 (FBC) Federeeshiniin kubbaa miilaa Ityoophiyaa Kilabii kubaa miilaa magaala Waldiyaa fi leenjisaa garichaa adabuu beeksiise.

Dorgommii pirimiyar liigii Ityoophiyaa torbee 19ffaa Ebila 3,2010 istaadiyeemii Sheek Mohaammad Allaamuudii waldiyaatti kilabiin magaala Waldiyaa fi Faasil waliin qaban irratti jeequmsa umaameen daqiiqa 90 booda taphni adda cituun isaa ni yaadatama.

Haaluma kanaan koreen namuusa federeeshinichaa kilaba magaala Waldiyaa irratti adabbii Birrii kuma 200 fi kuma 50, istaadiyeemii isaanii waggaa tokoof tapha akka hin keessumeessine,baasii wal’aansaa murteessitoota miidhamanii akka uwwisuu fi taphoota hafan Waldiyaa irraa fageenya kiloomeetira 500 irratti akka gaggeessuu qaban murteessee jira.

Leenjisaan garichaa Zamaariyam W/giyoorgis dirree keessa seenuun murteessaa 1ffaa Aribitar Lammii Nugusee irratti midhaa geechisuun deeggartootni gara jeequmsaatti akka seenaniif ka’umsaa waan ta’eef, waggaa tokkoof ispoortii irraa dhorkamuun Birrii kuma 10 adabamee jira

Gama biraan taphataan magaala Waldiyaa Biruuk Qalbooree haaluma walfakkaatun murteessaa rukkuchuuf yaaluun fi jechoota hin barbaachisneen arrabsuun jeequmsa umaameef ka’umsa ta’e jechuun korichi waggaa tokkoof dorgommii irraa akka turuu fi Birrii kuma 10 adabuu beeksisee jira.

Gareen kubbaa miilaa magaala Faasiliifis foorfeen qabxii 3 fi gooliin 3 murttaa’e jira.

Kanaan duras kilaabiin magaala Waldiyaa tapha magaala Hawaasaa waliin qabu irratti deeggartootni jeequmsa umaniin kilabichi Birri kuma 80 adabamuun isaa ni yaadatama.

Madda: Soccer Ethiopia