Jimmaa Abbaa Jifaar fi Qiddus Giyoorgis adabaman

Finfinnee, Waxabajjii 06,2010 (FBC)- Koreen Namuusa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ityoophiyaa Jimmaa Abbaa Jifaar fi Qiddus Giyoorgis adabe.

Tapha Pirimiyar Liigii Ityoophiyaa torbee 25ffaa Jimmaa Abbaa Jifaar fi Qiddus Giyoorgis magaala Jimmaatti waliin taphatan irratti jeequmsa umameen miidhan qaamaa deeggartoota irra gahuun isaa ni yaadatama.

Haaluma kanaan Koreen Namuusa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Ityoophiyaa gareewwan lamaan irratti murtee dabarsee jira.

Gareen Jimmaa Abbaa Jifaar tapha tokko dirree isaan ala fageenya kiloomeetira 500 irratti taphachuu akka qabuu fi Birrii kuma 100 fi kuma 50 akkasumas deeggartoota miidhaman akka yaalchisu murta’ee jira.

Kilabii Qiddus Giyoorgis irrattis adabbiin Birrii kuma 50 darbee jira.

Murteessaa taphichaa kan ture Yirgaalam W/Giyoorgis fi komishinar Fiqaaduu Xilaahun gabaasa haala taphirratti dhiyeessan fi qaaman argamanii kan hubachiisan gargar waan tureef koreen murteessitootaa murteessicha akkasumas koreen liigichaa ammoo komishinara irratti yeroo dhyootti murtee dabarsuun akka gabaasu jedhamee jira.

Liigicha Jimmaa Abbaa Jifaar fi Qiddus Giyoorgis  qabxii 45 walqixaan gooliin wal caalun 1ffaa fi 2ffaan wal duraa duuban duursaa jiru.

Maddi: Soccer Ethiopia