Miiltoo waarii

Miiltoo waarii

Finfinnee, Adoolessa 13,2009(FBC)- Magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa aanaa 08, naannoo oolmaa dargaggootaatti daa’imni tokko gatamee argame.

Finfinnee, Adoolessa 13, 2009 (FBC) Namoonni tajaajiloota elektirooniksii gara-garaa biyyaa biyyaatti dabarsuu osoo yaalanii baay’inaan mul’ata.

Finfinnee, Adoolessa 13,2009(FBC)- Hawaasni Oromoo   bakkeewwan hedduutti hojii qonnaarratti bobba'ee argamu kanarraa ka'uun, bakkaa bakkatti haala qabatamaa bakkichaan garaagarummaa haa qabaatu malee, adeemsa hojii qonnaa keessatti wayita facaasaan midhaanii gahu adeemsa ittiin sanyiin midhaanii haala yeroo isaa eeggateen facaafatu qaba.

Finfinnee, Adoolessa 12,2009(FBC)- Lammiin Ameerikaa Jiim Daawins miidhaa araadni namarraa geessisu hubachiisuuf maayiloota kuma 2 miilan qaxxaamureera.

Finfinnee, Adoolessa 11, 2009 (FBC) Maanguddoon umurii 105 lubbuunsaanii darbuuf ji’i tokko hanga hafutti tajaajila wal’aansa fayyaa kennaa turan addunyaa kanarraa boqotaniiru.