Miiltoo waarii

Miiltoo waarii

Finfinnee, Waxabajjii 15,2009(FBC)-Carraa barnoota bilisaa.

Finfinnee, Waxabajjii 15, 2009 (FBC) Wayita ammaa baay’inni uummata addunyaa biliyoona 7.6 qaqqabuusaa ragaan Dhaabbati Mootummoota Gamtoomanii ifoomse nimul’isa.

Finfinnee, Waxabajjii 13,2009(FBC)-Oromoon seera uumaafi uumamaa mataasaatii qaba. Kana jechuun Waaqni akkaataa itti uumama mara uumeefi dhugaan Waaqaa akkamiin mul’achuu akka eegale kan of keessatti qabateedha.

Finfinnee, Waxabajjii 12, 2009 (FBC) Maatiin tokko daa’ima wayita godhatanitti eyyama da’umsaa haadholiif kennamuun garasitti eyyamni abbootiif kennamu biyyaa biyyatti garaa-garadha.

Finfinnee, Waxabajjii 8,2009(FBC) -Carraa barnoota bilisaa