Dargaggoo guyyaa guyyaan kannisota kuma 60 ga’an fuula isaarratti baatee bakkaa bakkatti socho’u

Finfinnee, Caamsaa 09, 2009 (FBC) Dargaggoon Indiyaa uumama dinqisiifatu waggaa 21 kanniisota kuma 60 fuula isaarratti baatee bakka bakkatti socho’uu hojiisaa guyya guyyaa taasifateera.

Maqaan masoo “Nature MS” jedhamuun kan waamamu dargaggoon kun kannisoonni kunniin gaagura isaaniirra gogaa fuula isaa jireenyaaf mijataa ta’ee waan argataniif fuula isaarra wayita qubatan ofirraa ari’uudhaaf akka hin-yaalle ibsee, sochii bifa kamiiyyuu yoon raawwadhe kannisonni kunniin fuula koorraa hin-ka’ani jedheera.

2-kannisa22.jpg

Abbaan isaa Saajakumaar oomisha kannisaan fi kunuunsa kannisaan badhaaafamoo ta’uusaaniin ilmisaanis jireenya isaa guutuu naannoo kannisonni jran taasifateera.

“Nature MS” kannisota fuula isaarra qubachiisuuf gocha hin-baramne raawwachuu kan jalqabe umurii waggaa shanii jalqabeeti.

Wayita ammaa kannisonni gaagura keessa turan hundi guyya guyyaan bakka jireenyaa isaanii fuula ‘Nature MS’ irra taasifatanii oolu.

Indiyaa naannoo Keeraalaa kan jiraatu barataan qonnaa kun kannisonni fuula isaa wayita hiddan dhukkubbiin akka itti hin-dhaga’amne himeera.

“Kannisoonni wayita na ciniinan hamma taphaa akka na qimmiiduu natti dhaga’ama” jedheera.

”Nature MS” guyyaa guutuu kannisota fuula isaa irratti baatee bakka bakkatti socho’a; kitaaba dubbisa, akkasumas nishubbisa jedhameera.

Madda:  www.portsmouth.co.uk