Kunuunsa qabeenya uumamaa fi misooma sululaaf qophiin taasifameera

Finfinnee, Muddee 18,2009(FBC) -Naannoo Oromiyaatti milkaa`ina hojii kunuunsa qabeenya uumamaa fi misooma sululaa bara kanaatif qophiin barbaachisu xumuramusaa Biiroon Qonnaa fi Misooma Qabeenya Uumamaa beeksiise.

Miidhaa hongee sababii jijjiirama qilleensatiin geessisaa jiru hambiisuun kan danda`amu eegumsaa fi kunuunsa biyyoo fi bishaanii cimsuun bishaan lafa jalaa fi laffarraa akka dabaluu taasisuun akka ta`e himameera.

Sadarkaa i/a pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti hogganaan Biiroo Qonnaa fi Misooma Qabeenya Uumamaa obboo Silashii Getaahuun, qonnaa fi horsiisee bulaan naannichaa hojiiwwan gama kanaan baroota dabre hojatamaa tureen oomishaa fi oomishtummaa midhaanii dabaluun akka danda`amu qabatamaan waan mirkaneeffataniif karoora hojii qabeenya umamaa bara kanaa milkeessuuf hirmaannaa fi fayyadamummaa ummatichaa daran qindeessuun raawwachuuf haal dureen xumuramusaa dubbataniiru.

Ganda baadiyaa qo/bulaa 5872 keessaatti gidduglalesaan sulula tokko ta’ee bal'inni isaa 500 fi nannoo h/bulaa ganda 712 gidduglalesaan sulula tokko ta’e bal'inni heektaara 1000 haraa fi sululuwaan kanaan dura hojjatame kunuunsuun waligala bara kana nannoo qonnaatti 5782, nannoo h/bulaaa 712; waliigala 6494 akka hojjetamu ni tasifama .

Daagaa gosa adda addaa kiilo meetira aanaalee qonnaa 1,735,373, aanaalee h/bulaa 68,198; waligala 1,803,571 istiraakcharoota bishaan qusatan lakkoofsa aanaalee qonnaa 29,367,570 fi aanaalee h/bulaa 34,077,300; waligala 63,444,870.

Hallayaa hidhuu M3 - dhagaa fi gabiyyoniin aanaalee q/bulaa 1,912,642, h/bulaa 122,53; waligala 2035172.

Mukaan aanalee qonnaaa 3,108,227 fi h/bulaa 187,936; waligala 3,296,163 (LM), Lafa daangessuu heektaara aanalee q/bulaa 905683, h/bulaa 263726; waligala 1169409.

Istiraakcharoota bishaan yaasan M3 aanalee q/bulaa 6559261, h/bulaa 39376; waligala 6598637, QU manca’e deebisanii misoomsuuf, hojiiwwan EBB fiizikaalaa baayolojikaalaan deeggaruuf fi ikooloojii naannichaa ittifufinsaan fooyyessuu keessatti hojiin misooma bosonaa hojjachuuf akka karoorifame ragaan biiricharraa argame akka hubachiisu BDhiKMNO irraa odeeffanneerra.