Itiyoophiyaan Hojii Barreessaa Olaanaa Dhaabbata Mootummootaa tumsuuf kutannoo cimaa qabdi: Doktar Warqinaa

Finfinnee: Amajjii 03, 2009 (FBC) Doktar Warqinaan Fooramii Mana-maree Nageenyaa Mootummoota Gamtoomanii kaleessa Niyoorkitti taa’ame irratti argaman irratti ittisa walitti-bu’iinsaa fi nageenya mirkaneessuu irratti haasaa dhageessisan.

Fooramicha bakka dura taa’aa qabachuun kan geggeessite Siwiidin wayita taatu, Barreessaa Olaanaa Dhaabbata mootummoota Gamtoomanii haaraa –Antoniyoo Guterees, Ministiroonni dhimma alaa, ministira deetaawwan ministira dhimma alaa fi bakkabuutonni miseensota Mana-maree Nageenyaa Dhaabbata Mootummoota irratti hirmaataniiru.

Ministirri Dhimma Alaa Doktar Workinaa Gabayyoo barbaachisummaa fooramii ‘ittisa walitti bu’iinsaa fi nagaa itti-fufsiisuu’ irratti xiyyeeffatu kanaa jala sararanii himanii, haala rakkoolee nagaa fi tasgabbii amma mudataa jiraniin walitti bu’iinsa dursanii ittiisuun dhimma filannoon biraa kennamuuf akka hin-taane ibsaniiru.

Doktar warqinaan carraaqii fi milkaa’ina Barreessaa Olaanaa dhaabbatichaa duraanii Baan ki Moon jajanii hoggansi Barreessaa Olaanaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii haaraa Antooniyoo Gutareesis furmaata haaraa fi walitti-bu’iinsota fi jeequmsoota addunyaa irra jiraniif fala akka fidu abdii qaban ibsaniiru.

Carraaqiin barreessaa olaanaa garuu deggarsaa fi tumsa biyyoota miseensaan ala milkaa’uu akka hin dandeenye ibsuun, Itiyoophiyaan gama kanaan Gutareesi tumsa gochuuf kutannoo akka qabdu waadaa seenaniiru.

Ministirichi dabaluunis Itiyoophiyaan walitti-bu’iinsa ittisuu, tasgabbeessuu fi furmaata itti-barbaaduu irratti gahee guddaa taphataa akka jirtu ibsaniiru.

Doktar Warqinaa Gabayyoo kana malees turtii Niyoorkitti qabaataniin Barreessaa Olaanaa Mootummoota Gamtoomanii haaraa Antooniyoo Guutareez, Ministira Dhimma Alaa Itaalii Anjaliinoo Alfaanoo, Ministira Dhimma Alaa Kaazaakistaan akkasumas Barreessaa Olaanaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii jalatti Hogganaa Damee Siyaasaa Jafree Feeltimaan waliin addatti mari’ataniiru.

Madda: Ministeera Dhimma Alaa