2017 diinagdeen addunyaa 2.7%n guddata jedhame

Finfinnee, Amajjii 3,2009(FBC) -Bara Faranjootaa 2017tti addunyaan guddina diinagdee 2.7% galmeessisti jedhe Baankiin Addunyaa.Raagni baranaa, guddina diinagdee isa bara darbe 2.3% ta’ee galmaa’erra fooyya’aa akka ta’es eerameera.

Gabaan guddatuu fi diinagdeen biyyoota guddachaa jiranii sissi’aayuun raaga kanaaf ka’umsa gaarii akka ta’e himameera.

Haata’uutii bulchiinsi Ameerikaa haarofti imaammata akkamii fidee akka dhufu waan hin beekamneef, diinagdeen addunyaa qormaata cimaatu isa fuldura jira.

Kufaatiin diinagdee bara darbe biyyoota lixaa keessatti mudate bara Faranjootaa kanattis akka itti fufu tilmaamameera.

Bara 2016 invastimantiin duraanuu laafaa ture ittuu akka dadhabe Baankiin Addunyaa ibseera.

Sharafni Doolaara Ameerikaas dabaluun biyyoota diinagdeen isaanii guddachaa jirutti tabba ta’uun akka hin oolles tilamaamameera.

Biyyoonni kanneen liqaa yoo barbaadan dhalli isaa waan itti guddatuuf, diinagdee addunyaa caalmatti sissi’eessuuf rakkoo ta’uu akka danda’u baankichi yaadachiisera.

Biyyoonni ariitiin guddachaa jiranii fi guddinarra jiran sibiilotaa fi boba’aa alatti erguun sharafa gaarii oomishoota kanneenirraa akka argatan tilmaamameera.

Kun ammoo gatiin oomishoota kanneenii waan dabaluuf, guddina diinagdee galmeessisuu akka danda’an muullisa jedhe.

Biyyoonni kanneen akka Raashiyaa fi Braaziilis rakkoo diinagdee keessa turan keessaa akka ba’an himameera.

Biyyoonni diinagdeen isaanii cimes guddina 1.8% akka galmeessisuu danda’an eerameera.

Maddi; Baankii Addunyaa