Mariin haaromsa hojjattootaa sadarkaa naannootti boor eegala

Finfinnee, Amajjii 3,2009(FBC) - Hojjattootni mootummaa sadarkaa naannoorra jiran marsaa duraatiin marii haaromsaa taasisuun kenna tajaajilaarratti hanqinoota isaan mudataa turan of gamaaggamu jedhe Biiroon Misooma Humna Namaa fi Pabliik Sarviisi Oromiyaa.

Hojjattootni sadarkaa naannoorra jiran kuma 6 ta’an, boorurraa eegaluun guyyoota afuriif magaalaa Adaamaa, Bishooftuu, Baatuu fi Sabbataatti kenna tajaajilaarratti hanqina dandeettii raawwachiisummaa, rakkoo ilaalchaa fi miira tajaajiltummaan, tajaajila kennuurratti hanqinoota isaan mudataa ture ifatti kaasuun irratti mar'atu.

Haaromsa akka naannoo Oromiyaatti taasifamaa jiru keessatti hojjataan mootummaa of haaromsee hanqinootaa fi fala kennaa jijjiiramaa fiduuf yaadamee milkeessuuf gaheesaanii itti gaafatamumman akka bahaniif gamaaggamni waltajjii haaromsaan taasifamu kun xiyyeeffannaan ilaalama jedhan itti gaafatamaan dhimmoota koomunikeeshinii biirichaa obbo Taarrafaa Badhaadhaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti yaada kennaniin.

Maricharratti hojjattootni mootummaa hirmaatanis jijjiirama fiduuf yaadame dhugoomsuuf hanqinoota hojjattoota biratti mudataa turan adda baasuun irratti mar'atus jedhameera.

Mariin haaromsaa hojjattoota mootummaa naannichaa waliin boor sadarkaa naannootti eegalee hanga sadarkaa gandaatti itti fufiinsaan kan mar'atamu ta’uu obbo Tarrafaan himaniru.


Raggaasaa Firoomsaatu gabaase.