Iityoo Teelekoom tajaajilli intarneetii bilbila sochootuu yammuu adda citu hojimaata herreega itti hin fayyadamnetti fayyadamuu dandeessisu hojiirra oolche

Finfinnee, Bitootessa 9,2009(FBC) –Iityoo Teelekoom labsii yeroo ariifachiisaan booda tajaajilli intarneetii bilbila sochootuu yammuu adda citu, herreega itti hin fayyadaminitti deebisanii fayyadamuu fi yeroo tajaajilaa dheeressuu hojimaata dandeessisu hojiirra oolche.

Maamiltoonnis herreega itti hin fayyadaminii fi yeroo tajaajillisaa itti xumuramu baruuf gara *804# bilbiluun hubachuu kan danda’an ta’uusaa Iityoo Teelekoom Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himeera.

Haaluma kanaan tajaajila yeroo kanfaltii duraa, moobaayilii biiznasii warren fayyadamaniif, tajaajila daataa fi sagalee waliigalaa, akkasumas tajaajila ‘gabataa’ fi kennaas dheeresseera.

Maamiltoonni tajaajila daataa moobaayilii kanfaltiin boodaan tajaajila daataa qofaa fi tajaajila waliigalaaf haalli herreegasaanii deebisanii itti fayyadamuu danda’an mijaa’era.