Koorporeeshinichi qajeelfama kiraa manaarratti gatii kaffaltii sirreessuu isa dandeessisu qopheesse

Finfinnee, Bitootessa 11,2009(FBC) –Koorporeeshiniin Manneen Federaalaa qajeelfama kiraa manaarratti gatii kaffaltii sirreessuu isa dandeessisu qopheessuusaa hime.

Itti gaafatamaan dhimmoota koomuniikeeshinii koorporeeshinichaa obbo Addis Ijjiguun Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, qajeelfamni bulchiinsa manneen duraanii kan fooyya’u ta’a.

Qajeelfamni fooyya’e kunis, suphaa, gatii kiraa fi dhimmoota walfakkaatoo biroo of keessaa qaba.

Qajeelfamni haaraan kunis torbee lamaan booda boordiin ragga’ee hojiirra kan oolu yammuu ta’u, hojimaata waliigalaas ni fooyyessa jedhameet eegama.