Burjaajjiin madaallii meeshaalee yaaddessaadha jedhame

Finfinnee, Bitootessa 11,2009(FBC) - Komiiwwan burjaajjii madaaltuu damee daldalaarratti ka’u furuuf Abbaan Taayitaa Dorgomtummaa Daldalaa fi Eegumsa Shamttootaa qorannaa gaggeessera.

Qorannichaan kutaaleen bulchiinsa magaalaa Finfinnee 8 hammatamaniiru.

Qorannichaanis daldaltoonni dhuunfaa fi waldaaleen shamattootaa 108 kan ilaalaman yammuu ta’u, 64%n manneen fooniirratti rakkoo safarriitu muul’ate.

Kanarraa kan ka’e shamataan maallaqa kaffaleef tajaajila malu argataa hin jiru jedhameera.

Wldaalee shamattootaa foon dhiyeessan 83% irratti ammoo rakkoon madaallii bal’inaan irratti muul’ateera.

Waldaalee shamattootaa kanneen mana gatii xiqqaan dhuunfaaf yookin qaama biraaf kireessuun foon kiiloo tokko Birrii 80 hamma 90tti akka gurguraa jiran muul’ateera.

Waldaaleen rakkoon madaallii irratti muul’ates, hir’ina foon kiilo giraama 11 hamma 143tu irratti muul’ate.

Hir’ina kiilo giraama 120 hamma 143 kan agarsiisanis hawaasa miidhaa akka jiran ifoomera.

Manneen foonii dhuunfaa 33% madaaltuu sirrii kan qaban yammuu ta’an, 64% ammoo burjaajjiif ulaa kan banani jedhame.

Suuqota qinxaaboo irratti qorannaa gaggeeffameenis hir’inni ulfaatinaa amma giraama 49 muul’ateera.