Xiyyaarri basaasaa Ameerikaa jeettota Chaayinaa lamaan daawwii dhorkame

Finfinnee, Caamsaa 11, 2009 (FBC) Jeettonni waraanaa Su-30 Chaayinaa lama xiyyaara Ameerikaa - naannoo qilleensaa Baha Chaayinaa basaasaa ture- dabaaluun hordofuusaanii Ameerikaan beeksifte.

Jeettota lamaan keessaa inni tokko Jeettii WC -135 jedhamtu Ameerikaarra dhiheenyatti galagalee balali’aa akka ture Dubbi-himaan Waraana Ameerikaa ‘BBC’f ibsaniiru.

Jeettonni kunniin xiyyaara basaasaa Ameerikaa kana dhiheenyatti hordofuun ol ka’iinsa xiyyaarichi irra balali’aa turee gadi bu’ee akka balali’u dirqisiisaniiru jedhameera.

Gocha sirrii hin taane kana karaa dippilomaasii fi waraanaa Chaayinaan akka beektu taasifamuusaa dubbi-himaan kun himaniiru.

Qabeenyaa humna qilleensaa Ameerikaa kan ta’e xiyyaarri Waraanaa “WC-135” naannoo qilleensaa Galaana Baha Chaayinaa yeroo baayyee basaasuun beekama.

Xiyyaarri basasasaa kun ‘Niwikilara kan suufu’ jedhamee kan waamamu yoo ta’u, Kaaba Baha Eezhiyaatti balalii’uun sagantaa niwikilaraa Kooriyaa Kaabaa basaasuuf kaayyoo akka qabu qondaaltonni Ameerikaa nihimu.

Madda: ‘BBC’