Qubannaan seeraan alaa godina Wallaga bahaa saaxilame

Finfinnee, Caamsaa 26,2009(FBC)- Qubannaan seeraan alaa itti fayyadama seraan alaa fi saamicha lafaa godina Wallaga bahaa keessatti muul'achaa jiruuf sababa guddaa ta'uun himame.

Aanoleen godinichaa 11 ta'an qubannaa seeraan alaa mootummaan osoo hin eeyyamin taasifamef saaxilamaniiru.

Qubannaan kunis gandoota 24 keessa kan mul'ate yemmuu ta'u, saamicha lafaaf jecha qofa mootummaa naannoo Oromiyaatii alaa irraa kan dhufan baay'inaan jiraachuun isaaniis beekameera.

Qubattoonni kunniin lafa heektaara kuma 11 fi 712 qabatanii akka turan itti gaafatamaan bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa baadiyaa godina Wallaga bahaa obbo Tazgaraa Tafarraan himaniiru.

Qubannaan seeraan alaa kunimmoo, itti fayyadama lafaa, cirama bosanaa, mirga abbaa qabeenyummaa lafaa irratti dhiibbaa guddaa fideera.

Qubbattoota kanneen keessaayis, hanga abbaa qabeenyaa tokko caalaatti, kanneen qonna irratti bobba'anii kan jiran addaan bahuun isaanis ibsameera.

Mootummaanis, gocha seeraan alaa kanarratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e ni fudhata jedhameera.