Manni-maree Ministirootaa Wixinee Danbiiwwan gara-garaa irratti murtoo dabarse

Finfinnee, Adoolessa 08, 2009 (FBC) Manni-maree Ministirootaa walga’ii idilee 35ffaa kaleessa geggeesse irratti wixinee danbiiwwan gara-garaa irratti murtoo dabarseera.

Manni-marichaa miseensummaa Dhaabbata Daldalaa Addunyaan, hariiroo Daldalaa naannoo fi qajeelfama dhimmoota marii, wixinee danbii eyyama albuuda oomishuu Siilkaa sand irratti murtoo dabarsuusaa eereera.

Miseensummaa Dhaabbata Daldalaa Addunyaa fi hariiroo daldalaa naannoo fi qajeelfama dhimmoota marii irrrattis mari’ateera.

Kanaanis biyyattii daldala idil-addunyaa irraa akka fayyadamtu gochuu fi adeemsa miseensa dhaabbata daldalaa idil-addunyaa qindeessuun hariiroowwanii fi waliigalteewwan daldalaa naannichaa yeroo qabameef keessatti akka xumuraman kan dandeessisu ta’uu eerameera.

Kanaanis hariiroo fi waliigalteen beekumsaa fi ogummaan akka geggeeffamu qajeelfamni dhihaatee fi sirreeffamni itti dabalamee hojiirra akka oolu manni-marichaa murteesseera.

Waliigalteen eyyama oomishaa Albuuda Siilkaa Kaampaanii biyya keessaa Itti-gaafatamummaansaa Murtaa’e Niw-Eeraa Maayiniing jedhamuu Godina Guraagee Aanaa Sooddoo bakka addaa Kellaa jedhamee waamamutti hojiirra akka oolu manni marichaa murtoo dabrseera.

Dabalataanis Dhaabbati Buufataalee Xiyyaaraa Itiyoophiyaa damichaan tajajila dorgomaa fi saffisaa kennuu akka danda’u Daandii Xiyyaaraa Itiyoophiyaa waliin wal-dubbisee hojjachuu akka qabu manni-marichaa hubachiiseera.

Dhaabbati Buufataalee Xiyyaaraa humna faayinaansii, leenjii humna namaa, gurmaa’insa, teeknooloijii infoormeeshin koominikeeshinii, hojimaata keessaan daandii xiyyaaraa Itiyoophiyaa irraa muuxannoo fudhachuun kenniinsa tajaajilichaa mijeessuu akka qabu manni-marichaa hubachiiseera.

Dabalataanis imaltoota keessummeessuu, bulchiinsi hojii raawwii fi dameelee maaneejimantii kontiraataan daandii xiyyaarichaa irraa muuxannoo qooddachuu akka barbaachisu manni-marichaa ibsasaan eereera.

Manni-marichaa waliigalteewwan 10 Itiyoophiyaan biyyoota gara-garaa waliin irra qaqqabde irrattis mari’ateera.

Kanaanis Dinagdee, Saayinsii fi Teeknoolojii, Hojimaata fi Bulchiinsa Ijaarsa Neetworkii Baaburaa, tajaajila fi buulchiinsa sirna too’annaa waliinii buufata daangaa Moyyaalee irrattis murtoo dabarseera.

Dabalataanis waliigalteewwan walta’iinsaa waliigalaa qilleensaa fi geejiba imaltootaan, damee tuurizimii irrattii biyyattiin hariiroo fi hidhata cimsuu akka dandeessisu itti-amanamee waliigalteewwan kunniin akka ragga’an mana-maree bakka-buutota uummataaf akka qajeelfaman murteesseera.

Madda: Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa