Hojileen wal-diddaa Oromiyaa fi naannolee olla gidduutti uumaman furuu dandeessisan hojjatamaniiru: Obbo Lammaa Magarsaa

Adoolessa 08, 2009 (FBC) Bara bajataa xumurame kanatti hojiileen wal-diddaa Oromiyaa fi naannolee olla gidduutti uumaman waaraan furuu dandeessisan hojjatamuusaanii Pireezdaantiin Mootummaa naannoo Oromiyaa ibsan.

Pireezdaantiin naannichaa Obbo Lammaa Magarsaa raawwii bara bajataa 2009 Caffeef wayita dhiheessanitti akka ibsanitti Naannoo Somaalee Itiyoophiyaa fi Godinaalee Bahaa fi Lixa Harargee, Baalee, Gujii fi Booranaa keessatti kan argaman aanaalee 24 keessatti walitti bu’iinsa uumame hiikuuf mootummoota naannoo lamaanii gidduutti waliigalteen mallatteeffameera.

Dabalataanis rakkooleen daangaa Mootummaa Naannoo Beenishaangul Gumuzii fi aanaalee shan Godinaalee Lixaa fi Baha Wallaggaa gidduutti yeroo dheeraaf osoo hin-hiikamin turan hirmaannaa hawaasa naannoo fi hoggansa olaanaan guutumaan guutuutti hiikamuusaanii himaniiru.

Naannoo Saba, Sablammootaa fi Uummattoota Kibbaa fi Naannoo Oromiyaa Godinaalee daangessan gidduutti rakkoolee murtoon itti kennamee hojiitti hin-hiikamin turan furuuf daangaan lamaanii adda ba’ee wal-harkaa fuuchuuf sagantaan qabamuusaa eeraniiru.

Pireezdaantichi gabaasa isaaniin akka eeranitti rakkoo daangaa aanaalee lama naannoo Amaaraa fi Baha Shaawaa gidduu ture hiikuuf hoggantoonni naannoo lamaanii marii geggeessanii hojiin daangaa daangessuu hojjatamaa jira.

Rakkoo wal-fakkaatu Naannoo Gaambeellaa waliin ture furuuf carraaqiin taasifamaa akka jiru kan ibsan pireezdaantichi dhimma Magaalaa Finfinnee fi daangaa Godina Addaa Oromiyaa jiru hiikuufis koreen gurmaa’ee hojjatamaa akka jiru himaniiru.

Fayyadamummaa waliinii uummattoota naannoo daangaa jiranii waaraan mirkaneessuun akka danda’amutti dameelee hawaasummaa fi misooma dinagdeetti xiyyeeffannoon kennamee hojjatamaa kan jiru ta’uu eeraniiru.

Nagaa fi tasgabbii naannichaa sadarkaa amansiisaa irra geessisuuf fi mirga uummataa kabachiisuuf hojiin jalqabme yeroo kamirrayyuu caalaa cimee akka itti-fufu Obbo Lammaa Magarsaan mirkaneessaniiru.

MaddaL: Tajaajila Oduu Itiyoophiyaa