Naannichatti hojjattoota seeraa rakkoo naamusaa irratti argame irratti tarkaanfiin fudhatame

Finfinnee, Adoolessa 09, 2009 (FBC) Naannoo Oromiyaatti abbootii seeraa, ofiisaroota seeraa fi hojjattoota deggarsa kennan hanqinni naamusaa irratti argame irratti tarkaanfiin fudhatamuusaa Pireezdaantiin Mana-murtii Waliigalaa naannichaa ibsan.

Yaa’iin idilee ja’affaa waggaa lammaffaa bara hojii 5ffaa Caffee oromiyaa har’as itti-fufee ooleera.

Caffichi oolmaasaa har’aan gabaasa manneen- murtii naannoo Oromiyaa dhaggeeffateera.

Pireezdaantiin Mana-murtii Waliigalaa naannichaa Obbo Addisuu Qabbaneessaa ciminaa fi hanqina sirna haqaa keessatti mul’atan dhiheessaniiru.

Gabaasa isaaniinis manneen-murtii naannicha keessaa tajaajila saffisaa kennaa akka jiran kaasaniiru, kanaafis galmeewwan himataa kuma 500 fi kuma 65 ol dhihaatan keessaa galmeewwan kuma 500 fi kuma 17 murtoon kennamuusaa eeraniiru.

Waliinga’iinsa tajaajila haqaa mirkaneessuu fi qulqullina isaa fooyyessuuf carraaqii taasifameenis raawwiinsaa wayita ammaa % 91 ol irra ga’uu isaa ibsaniiru.

Pireezdaantichi gabaasa isaaniin raawwii sirna haqaa kana keessatti hanqinoota mul’atanis dhiheessaniiru.

Murtoo gartummaa irraa bilisa hin-taane kennuu, rakkoo ilaalchaa fi kiraa sassaabdummaa gufuuwwan sirna haqaa ta’uusaanii ibsaniiru.

Rakkooleen kunnin sirni haqaa hawaasa biratti amanamummaa akka hin-arganne gochuusaa eeranii, abbootii seeraa, ‘ofiisaroota’ seeraa fi ogeeyyii deggarsa kennan madda rakkinichaati jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamnuusaa ibsaniiru.

Kanaanis waggaa darbe hojiin qulqulleessuu wayita hojjatamu waggaa kanatti kan dabarfaman keessaa abbootiin seeraa 5 fi ofiisaroonni seeraa fi ogeeyyiin deggrsa kennan 9 hojiirraa geggeeffamuusaanii eeraniiru.

Kana malees 18 sadarkaa isaaniirraa gadi bu’anii akka hojjatan wayita murteeffamu 66 ammoo maallaqaan akka adabaman ta’eera.

Dabalataanis gamaggama haaromsa gadi fagoon komiiwwan adeemsa murtii f ka’umsa kan jedhaman geggeessitoonni ogeessaa hanga pireezdaantii ga’an 71 itti-gaafatamummaa irraa akka ka’an taasifamuu gabaasichaan eerameera.

Fuul-durattis qulqullina tajaajila damichaa eegsisuuf tarkaanfiin malaammaltummaa, kiraa-sassaabdummaa fi hojimaata badaa irratti fudhatamu cimee itti-fufa jedhameera.

Finfinnee, Adoolessa 09, 2009 (FBC) Naannoo Oromiyaatti abbootii seeraa, ofiisaroota seeraa fi hojjattoota deggarsa kennan hanqinni naamusaa irratti argame irratti tarkaanfiin fudhatamuusaa Pireezdaantiin Mana-murtii Waliigalaa naannichaa ibsan.

Yaa’iin idilee ja’affaa waggaa lammaffaa bara hojii 5ffaa Caffee oromiyaa har’as itti-fufee ooleera.

Caffichi oolmaasaa har’aan gabaasa manneen- murtii naannoo Oromiyaa dhaggeeffateera.

Pireezdaantiin Mana-murtii Waliigalaa naannichaa Obbo Addisuu Qabbaneessaa ciminaa fi hanqina sirna haqaa keessatti mul’atan dhiheessaniiru.

Gabaasa isaaniinis manneen-murtii naannicha keessaa tajaajila saffisaa kennaa akka jiran kaasaniiru, kanaafis galmeewwan himataa kuma 500 fi kuma 65 ol dhihaatan keessaa galmeewwan kuma 500 fi kuma 17 murtoon kennamuusaa eeraniiru.

Waliinga’iinsa tajaajila haqaa mirkaneessuu fi qulqullina isaa fooyyessuuf carraaqii taasifameenis raawwiinsaa wayita ammaa % 91 ol irra ga’uu isaa ibsaniiru.

Pireezdaantichi gabaasa isaaniin raawwii sirna haqaa kana keessatti hanqinoota mul’atanis dhiheessaniiru.

Murtoo gartummaa irraa bilisa hin-taane kennuu, rakkoo ilaalchaa fi kiraa sassaabdummaa gufuuwwan sirna haqaa ta’uusaanii ibsaniiru.

Rakkooleen kunnin sirni haqaa hawaasa biratti amanamummaa akka hin-arganne gochuusaa eeranii, abbootii seeraa, ‘ofiisaroota’ seeraa fi ogeeyyii deggarsa kennan madda rakkinichaati jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamnuusaa ibsaniiru.

Kanaanis waggaa darbe hojiin qulqulleessuu wayita hojjatamu waggaa kanatti kan dabarfaman keessaa abbootiin seeraa 5 fi ofiisaroonni seeraa fi ogeeyyiin deggrsa kennan 9 hojiirraa geggeeffamuusaanii eeraniiru.

Kana malees 18 sadarkaa isaaniirraa gadi bu’anii akka hojjatan wayita murteeffamu 66 ammoo maallaqaan akka adabaman ta’eera.

Dabalataanis gamaggama haaromsa gadi fagoon komiiwwan adeemsa murtii f ka’umsa kan jedhaman geggeessitoonni ogeessaa hanga pireezdaantii ga’an 71 itti-gaafatamummaa irraa akka ka’an taasifamuu gabaasichaan eerameera.

Fuul-durattis qulqullina tajaajila damichaa eegsisuuf tarkaanfiin malaammaltummaa, kiraa-sassaabdummaa fi hojimaata badaa irratti fudhatamu cimee itti-fufa jedhameera.

Gabaasa Raawwii Manneen Murtii Oromiyaa irratti Caffeen bal’inaan mari’atee mirkaneesseera.

Yaa’iin idilee Caffichaa oolmaasaa sa’a boodaanis gabaasa odiitii Waajjira Oditara Olaanaa naannichaa dhaggeeffateera. Sarkaalam Geetaachootu gabaase.