Itti waamamni koomiishinii poolisii naannichaa Biiroo Bulchiinsa Nageenya Oromiyaa jala akka galu murtaa'e

Finfinnee, Adoolessa 10,2009(FBC)- Caffeen walga’ii isaa har’aatin wixineewwan labsii dhiyaatan sagalee guutudhaan raggaasise.

Caffichi labsii waldaa itti fayyadama bishaan jallisii Abbaa Taayitaa Jallisii Oromiyaatin dhiyaate irratti mari'achuun raggaasise.

Labsin Caffeedhaf dhiyaate kun "labsii waldaalee itti fayyadamtoota bishaan jallisii mootummaa naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe, lakkoofsa 204/2009" jedhamuun moggaafameera.

Labsichi sirna qabeenyi bishaan naannichaa misooma jallisiif ittiin oolu diriirsuun, misooma dinagdee naannichaa keessatti ga’ee guddaa qabaata jedhameera.

Hojimaata hojii misooma jallisii fi qoorsa lafaa sadarkaa qonnaan bulaa, horsiisee bulaa fi gariin horsiisee bulaan ittiin gaggeeffamu diriirsuu fi naannicha keessatti sirna waldaaleen of danda'uun, faayidaa miseensotaatiif tajaajila jallissii fi qoorsa lafaa kennan ittiin gurmaa'an uumuu kan dandeessisudha.

Kana malees, Caffichi wixinee labsii qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuu fi aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe irrattis mari'achuudhaan sagee guutuudhaan mirkaneessera.

Naannicha keessatti nagaa fi tasgabbiin itti fufiinsa qabu akka mirkanaa'u olaantummaan seeraa akka kabajamuu fi bulchiinsi gaarii akka diriiru taasisuudhaaf qindoomina qaamolee nageenyaa cimsuuf ni gargaara jedhameera.

Wixineen labsichaa itti waamamni Koomiishinii Poolisii Oromiyaa preezdaantii naannichaaf ture amma Biiroo Bulchiinsa Nageenya Oromiyaa jala akka galu murtaa'era.

Kunis yakkoota naannichatti raawwataman dhiyeenyatti hordofuun furmaata laachuufi jedheera Caffichi.

Poolisii fi biiroo bulchiinsa nageenyaa jidduu qaawwa hojimaataa ture hiikuunis, walitti dhiyeenya caalmaa qabuun, qindoominaan hojii isaanii akka hojjetan gargaaras jedhameera.