Waldhabbii daangaa Oromiyaa fi Somaalee Ityoophiyaarratti uumame raayyaan ittisaa fi poolisiin federaalaa jidduu seenuun to’annaa jala oolchaniiru –mootummaa

Finfinnee, Fulbaana 3,2010(FBC)- Mootummaan Federaalaa rakkoo daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Ityoophiyaa jidduu jiru hoggansa nananolee waliin ta’uun hiikuuf hojjechaa jiraachuusaa ibse.

Walitti bu’iinsa daangaa naannolee lameenirratti mudate to’achuuf muummeen ministiraa ajaja dabarsaniin, raayyaan ittisaaa fi poolisiin federaalaa humna nageenyaa naannolee lameenii waliin tarkaanfii fudhataniin to’annaa jala ooluusaa ministirri Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Federaalaa Dooktar Nagarii Leencoon ibsaniiru.

Poolisiin federaalaa hidhannoo hiikkachiisuun namaa fi qabeenyarra miidhan akka hin qaqqabne to’annaa taasisaa jiras jedhan.

Lafti naaf malaan waldhabbii uumamaa ture hiikuufis, akkaataa waliigaltee naannoleetin, sagaleen uummataa kabajamee akka daangeffamu hojjetamaa jira.

Haata’uutii walitti bu’iinsa toora Mooyyaaletti mudachuuf ture naannoleen lameen qaama federaalaa dhimmi ilaallatu waliin hiikuu danda’aniiru jedhan.

Rakkoon akkanaa irra deebiin akka hin uumamne qindoominaan akka hojjetamus ibsaniiru.

Ministirri Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Federaalaa Dooktar Nagarii Leencon, naannolee lameen rakkoo daangarra jiru hiikuuf wayita waliigalteerra ga’anitti kaleessa walitti bu’iinsa uumameen lubbuun namaa darbee, qabeenyarras miidhan qaqqabeera jedhan.

Mootummaan federaalaa hoggansa naannoo waliin hojjechaa akka jiru kan himan Dooktar Nagariin, yeroo ammaa raayyan ittisaa hidhattoota hiikkachiisaa akka jirus ibsaniiru.

Poolisiin federaalaas qaamota namaa fi qabeenyarra miidhaa qaqqabsiisan qulqulleeffachuu fi to’annaa jala oolchuus itti fufuu himan ministirichi.

Koomiishiniin Mirga Namoomaa Ityoophiyaa dhiibbaan mirgaa toorichatti qaqqabe akka qulqullaa’u ajaja dabarseera.

Walitti bu’iinsa uumameen magaalaa Jigjigaa fi Awwadaay keessa lammiilen naannolee lameenii jiraachaa turan 600 buqqa’anii magaalaa Hararitti deeggarsi taasifamaafii jiraachuusaas Dooktar Nagariin himaniiru.