Finfinneetti ‘minibaasonni koodii 3’ 7, 800 mallattoo maxxanfatanii hojiitti seenaniiru

Finfinnee, Fulbaana 03, 2010 (FBC) Magaalaa Finfinnee keessatti hojiin ‘minibaasii koodii 3’ irratti mallattoo maxxansuu Hagayyya 17 jalqabe xumurame.

Abbaan-taayitaa Geejibaa Finfinnee mallattoo sararaa dameelee hundumaatti akka rabsamu godheen ‘miinibaasonni Koodii 3’ 7, 800 maxxanfatanii guutumaan guutuutti hojiitti seenaniiru.

Daayirektarri Bobbii Geejibaa fi Too’annaa Dhimmoota Naannoo Abbaa-taayitichaa Obbo Joonii Tarrafaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti rakkoo geejibaa magaalattii keessaa hiikuuf minibaasota kodii sadiif hojiin mallattoo maxxansuu xumuramee sarara isaaniirra akka hojjatan taasifameera.

Abbaan-taayitichaa ‘minibaasota koodii 3’ kuma 6 oliif mallattoo rabsuuf karoorfatee kan ture yoo ta’u, kan karoorfameen olitti rabsuun milkeessuusaa ibseera.

Akka qajeelfama raawwii naamusaatti guyyaa kaleessaatii jalqabee ‘minibaasota’ mallattoo hin-maxxanfanne fi sararaan ala hojjatan irratti tarkaanfii fudhachuun jalqabamuusaati kan himan. Taarik Addunyaatu gabaase.