Balaa lolaa Awaashin jiraattonni gara biraatti qubsiifamaniiru

Finfinnee, Fulbaana 3,2010(FBC)- Lagni Awaash guutuu isaatin jiraattonni aanaalee naannoo Oromiyaa gara biraatti akka qubatan taasifameera.

Koomiishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa lolaa uumameen amma ammaatti lubbuu namaarra balaan qaqqabuu baatus, beelladootaa fi ooyruurra garuu miidhan qaqqabuusaa ibseera.

Lammiilee qubsiifama kanneeniifis deeggarsi midhaan nyaataa fi yaalaa dhiyaachafii jira.

Shawaa lixaatti aanaa Ejeree fi Ejer Salafoo, Shawaa Kibba lixaatti aanaa Iluu, Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti Sabbataa Hawaasii fi Walmaraa, akkasumas Shawaa bahaatti aanaaleen 5 lolaa laga Awaash kanaan miidhamaniiru.

Roobni cimaan tibbana roobe naannolee yaa’a Awaash keessatti argamanirratti balaa lolaan liqimfamuu qaqqabsiisera.

Keessumaa Sabbataa Hawaasitti jiraattotarra miidhaa qaqqabsiisera.

Jiraattonni yaa’icha keessatti argamanii fi balichaan miidhaman naannoo jireenya isaanii gadhiisuuf dirqamaniiru.

Koomiishinar Garramoo Oliiqaa lammiilee kanneenif deeggarsi midhaan nyaataa fi yaalaa laatamaafii jira jedhan.

Jiraattonni Tafkii fi magaalaa Sabbataa miidhamtootaf deeggarsa taasisaa kan jiran yammuu ta’u, lakkoofsi deeggaramtootaa ida’uu isaatinis har’aa kaasee gargaarsi dabalataa akka dhiyaatu himan.

Miidhaan lolaa lagichaatin qaqqabes dhiyeenya adda baafamee kan himamu ta’uu koomiishinar Garramoon ibsaniiru.

Jiraattota of dandeessisuuf akka hojjetamu kan himan obbo Garramoon, humna toorichaarra kan tare naannon Oromiyaa deeggarsa ni taasisa jedhan.

Koomiishinarri Koomiishinii Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Garramoo Oliiqan jiraattonni naannoo yaa’a Awaash keessa jiraatan of eeggannaa akka taasisan dhaaman.

Koomiishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Biyyoolessaas lammiilee qubsiifaman kanneenif deeggarsa taasisaa jiraachuusaa ibseera.