Dubartootaa fi daa’imman daandiirra jiraatan jireenya idileetti deebisuuf hojjatamaa jira: Ministeera Dhimma Dubartootaa fi Daa’immanii

Finfinnee, Onkololeessa 2, 2010 (FBC) Dubartoota fi daa’imman daandiirra jiraatan adda baasuun gara jireenya idileetti deebisuuf hojjatamaa kan jiru ta’uu Ministeerri Dubartootaa fi Daa’immanii beeksise.

Ministeerichi dhibbaa dubartootaa fi daa’imman daandiitti ba’an irratti qaqqabu salphisuuf dubartoota fi daa’imman daandiirra haala jireenyaa rakkisaa keessa jiran adda baasee kaasuun dameelee gara-garaan leenjisuu jalqabeera.

Ministeerichatti Daayirektarri Sab-quunnamtii Obbo Alamaayyoo Maammoo Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti hanga yoonaa Finfinneetti qofa dubartoonni fi daa’imman kuma 12 ol naannolee gara-garaa irraa dhufan adda baafamanii leenjii fudhataniiru.

Umurii isaanii, naannoo dhufanii, qe’een jireenyaa isaanii akkasumas sadarkaa jireenyaa maatii isaanii adda baasuun leenjicha Wiirtuu Leenjii Hawaasaa seenanii akka argatan taasifameera jedhan.

Leenjii kana kan fudhatan keessaa dhibbantaa 65 kan ta’an daa’immani.

Isaan keessaa sadarkaa jireenyaa maatii isaanii qorachuun daa’imman 300 ol maatii isaaniitti makamaniiru.

Leenjiin kun ogummaa jireenya isaanii fuul-duraa itti geggeessanii fi hojii uumuuf kan isaan gargaaru ta’uu daayirektarichi ibsaniiru.

Barnoota barachuu kan qaban akka baratan, hojii hojjachuu kan danda’an haalli itti hojiitti bobba’an isaanii mijeeffameera jedhameera.

Karoora kana gochatti jijjiiruuf ministeerichi waggaa darbe naannolee waliin sanada waligaltee walii mallateessee naannoleenis gochatti seenanii kan jiran ta’uusaanii Obbo Alamaayyoon himaniiru.

Naannolee waliigaltee kana mallatteessan keessaa tokko kan ta’e Biiroon Dhimma Dubartootaa fi Daa’immanii Amaaraa baatii Sadaasaa darbee jalqabee dubartootaa fi daa’imman 3,600 ol adda baasuusaa ibseera.

Naannichi hojii kanaaf Birrii miliyoona 31 qopheesseera.

Finfinneetii kan adda baafaman dubartootaa fi daa’imman kuma 12 ol malee marsaa afuriin daa’imman kuma 2 ol Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’immanii magaalattiin adda baafamanii maatii isaaniitti makamuunsaanii himameera. Zufaan Kaasaahuntu gabaase.