Deeggarsa abbootii qabeenyaatiin rakkoo bishaan dhugaatii Sabbataa hiikuuf hojjetamaa jira

Finfinnee, Muddee 5,2010(FBC)- Uwwisa bishaan dhugaatii magaalaa Sabbataa %39 irra jiru ol guddisuuf hojjetamuu qaba jedhame.

Magaalaa Sabbataa keessa warshaalee bishaan oomishanii saamsuun gurguran 9tu jira.

Jiraattonni garuu bishaan ga’aa hin argatan.

Rakkoo kanarraa kan ka’e jiraattonnis guyyoota 5fi 15, takkees baatitti bishaan dhugaatii argatu.

Keessattuu gandoonni akka Alamganaa, Walattee fi Furii ji'attuu hin aragatani.

Hogganaan Dhaabbata Bishaan Dhugaatii magaalaa Sabbataa obbo Kabbadaa Raggaasaan abbootii qabeenyaa hirmaachisuun rakkoo bishaan dhugaatii kana furuuf hojjachaa jirra jedhan.

Haaluma kanaan Birriin 11,700,000 walitti sassaabamee boolla bishaanii lama qotuuf walii galteen mallatteeffameera.

Abbootiin qabeenyaa magaalichaa itti gaafatamummaa hawaasummaa isaanii ba’uun, rakkoo magaalichaa furuuf hojjechaa akka jiranis Biiron Bishaan, Albuudaa fi Iinarjii Oromiyaa ibseera.

Guyyaa har'aas boolla qochisiisuuf waliigalteen ega mallatteeffameen booda, sirni hojii eegalchiisuu gaggeeffamuusaa Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaarraa odeeffanneerra.

sabbataa.jpg