Manni murtichaa obbo Baqqalaafaan dhaddacha jeequun, baatii 6 ja’aaf hidhaan akka adabaman murteesse

Finfinnee, Amajjii 3,2010(FBC) –Manni Murtii Olaanaa Federaalaa ramaddii Lidataa dhaddachi 4ffaan himannaa obbo Baqqalaa Garbaafaarratti ibsi muummeen ministiraa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf laatanii fi ragaan ittisaa federaalaa nuuuf yaa dhiyaatuu irratti ajaja laate.

Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoonni 4 waraabbin ibsa viidiyoo fi sagalee muummen ministiraa mana marichaaf laatan OBN fi EBCdhaa, akkasumas muummee ministiraa dabalatee ragaaleen ittisaa nuuf yaa dhiyaataniin gaafataniit turan.

Manni murtichaa himatamtoonni ragaan nuuf yaa dhiyaatun gaafatan, dhiyeessun sirrii miti jedheera.

Dabalataanis ragaalen ittisaa poolisiidhan yaa nuuf dhiyaataniin ajajuun sirrii miti jedheera.

Murtii mana martichaatin booda himatamtoonni dhaddacha jeeqaniiru.

Muummee ministiraatin ala ragaaleen ittisaa kaan akka dhiyaataniif osoo gaafatanuu murtiin manni murtichaa late sirrii mitis jedhaniiru.

Manni murtichaa yeroo itti aanu keessatti murtee laatu hin dhageenyunis mormii isaanii dhageessisaniiru.

Haata’uutii manni murtichaa abbaa alangee fi abukaatota himatamtootaa dhiyeessuun Amajjii 10,2010 murtii laachuuf beellama jijjiirramaa laatera.

Himatamtoonni dhaddacha har’aarratti jeequu fi abbaa seeraa arrabsuu isaanitiin tokkoon tokkoon isaanii baatii 6 ja’af hidhaan akka adabaman itti murteessera.

Taariik Addunyaatu gabaase.