Poolisiin qorataa ta’ee osoo hojjatuu jecha ragaa dogoggoraa mana-murtiif dhiheesse hidhaa cimaan adabameera

Finfinnee, Amajjii 3, 2010 (FBC) Poolisiin qorataa kutaa magaalaa boolee ta’ee osoo hojjatuu jecha ragaa dogoggoraa mana-murtiitti dhiheesse hidhaa waggaa 18n adabameera.

Galmeen himataa abbaa-alngee akka ibsutti himatamaan Itti-aanaa Saajin Yadataa Abaltii jedhaman qorataa poolisii Kutaa-magaalaa Boolee ta’ee wayita hojjatu amma lubbuun kan hin-jirre Warqinah Kaasaa tumamee du’a fi jireenya gidduu kan jiru ta’ee osoo jiruu fi kan hin-dubbanne ta’ee osoo jiruu kan na tume Shuumee Raggaasaadha jedhee jecha naaf kenneera jechuun mana-murteetti dhiheessaniiru jedha.

Kanas jecha kan ittiin fuudhan ofii qopheessuun namni du’e kun jecha akka kenne kan kennes hospitaala ciiseeti jechuun qorataadhaaf ragaa kennuun mallattoo jecha xumuraa nama du’e kanaa dhiigaan mallatteessisuun gurmeesseera.

Isa booda mana-murteetti dhihaatee wayita dhugaa ba’u ammoo, namni du’e kun tumamuusaan ofiisaa danda’ee socho’uu kan hin-dandeenye ta’uu osoo beekuu hanga buufata poolisiitti dhufeeti jecha kanan irraa fuudhe jechuun mana-murtiidhaa ragaa sobaa kennuun miidhamaan Shuumee Raggaasaa yakka hin-hojjanneen hidhaa cimaa umurii guutuun akka adabamu godheera jedhameera.

Kanaanis Abbaan-alngee Waliigalaa Federaalaa himatamaa yakka sobaan raawwate kanarratti himata baneera.

Abbaan-alangees ragaawwan namaa fi sanadaa himata kana naaf ibsu jedhe kan dhiheesse yoo ta’u, manni-murtii himatamaan keeyyata itti himatame jalatti akka mormu murtoo kenneera.

Manni-murtii falmii bitaa fi mirgaa dhaga’e himatamaa kana badii balleesseera jechuun murtoo kan kenne yoo ta’u, adabbiin haa cimuu abbaa alangee dhaggeeffateera.

Adabbiin naaf haa salphatuu himatamaan gamasaatiin bulchaa maatii ta’uu isaa fi kana dura rikardiin yakkaa kan irra hin-jirre ta’uu ibsee gaafate qabuun Manni-murtii Olaanaa Federaalaa Dhaddacha Yakkaa 3ffaa Ramaddii Lidataa himatamaa kana nibarsiisa jechuun hidhaa cimaa waggaa 18n akka adabamu murteesseera. Ermiyaas Fiqreetu gabaase.