Mariin Meerkil fi Soshiyaal Dimookraats mootummaa Jarmanii haaraa hundeessuuf daandii banaa jira

Finfinnee, Amajjii 4, 2010 (FBC) Namoonni Siyaasaa Jarmanii marii mootummaa waliinii haaraa hundeessuu irratti xiyyeeffate geggessaniin fuul-duratti tarkaanfachuunsaanii himameera.

Wixinee waliigaltee guddichaa Kiristiyaan Dimookraats – Duree Angeelaa Meerkilii fi michuu isaanii mootummaa waliinii duraanii Sooshiyaal Dimookraats gidduutti mallatteeffameera.

Namoonni siyaasaa kunniin ’dookmantii’ fuula 28dha jedhame kanaarratti mari’achuuf halkan guutuu taa’aniiru, irratti mari’achuufis sa’aatii 24 isaan fudhateera.

Haata’u malee qabxilee kan akka godaansaa irratti waliigaltee irra qaqqabuu danda’aniiru.

Namoota hirkatuummaa gaafachuuf biyyattii seenan waggaatti 200,000tti daangessuuf karoora qabu. Kana malees, wixineen kun godaantota ji’a tokko keessatti maatii isaanii Jarmanii keessaatti makamuuf garas akka dhaqan eyyamamuuf 1,000tti daangessuu kan jedhus haammateera.

Meerkilii fi Dureen Sooshiyaal Dimookraatikii Maartiun Sichulz ibsa kennaniin mootummaan haaraa tokko akka hundeeffamu abdii akka qaban ibsaniiru.

Lamaan isaanii barbaachisummaa tokkummaa hawaasa Jarmanii mirkaneessuu cimsanii dubbataniiru.

Filannoo Fulbaana geggeffame irratti qabxii dadhabaa kan argate paartiin Merkel, Sadaasa keessa hidhata paartii sadii Griins fi Firii Dimookraats waliin uumuuf mariin taa’ame erga fashalaa’ee as Paartii Sooshiyaal Dimookraatik waliin hidhata isaa jabeessuutti deebi’eera.

Madda: www.bbc.com and www.reuters.com