Sadarkaa fi qulqullina tajaajila fayyaa naannoo Oromiyaa guddisuuf hojiin babal’isuu hojjetamuufi

Finfinnee, Amajjii 4,2010(FBC)- Sadarkaa fi qulqullina tajaajila fayyaa naannoo Oromiyaa guddisuuf hoospitaalota 9 fi buufataalee fayyaa 61tti hojiin ijaarsa babal’isuu hojjetamuufi.

Biirichi Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himetti, hojiin ijaarsa babal’isuu waggaa darbe keessa hoospitaalota 11 fi buufataalee fayyaa 252tti eegalame barana xumuramee tajajaila laachuu ni eegalu jedhameera.

Kanaafis mootummaan federaalaa fi naannoo baajata Birrii biiliyoona 1.5 ol qabaniiru jedhameera.

Hoospitaalonni hedduun isaan umrii dheeraa kan lakkoofsisanii fi kaanis tajaajila hoospitaalaaf kan ijaarraman hin turre.

Fakkeenyaf hoospitaalli Adaamaa warshaa jirbiif kan ijaarrame ture.

Fedhiin hawaasni tajaajila fayyaa argachuuf qabu dabalaa waan dhufeef amma mijataa akka hin taanes ni himamaaf.

Rakkoo kana hiikuufis hoospitaalota buleeyyiitti tajajailli laatamu sadarkaa fi qulqullina isaa kan eeggate akka ta’uuf hojiin babal’isuu hojjetamaa jira.

Babal’isuu kananis lakkoofsa ummataa naannoo itti heddummaatuu fi komiin kan irratti ka’uuf duursi laatameera.

Bara baajataa kana keessa hojiilee diizaayinii fi kan biroo xumuruun gara hojiitti seenuuf hojjetamaa jira.

Hojiin hoospitaalota 9tti babal’isuuf hojjetamu kun Ciroo, Geedoo fi Dambi Doollootti sadarkaa hoospitaala waliigalaan tajaajila laachaa kan jiranirratti jedhan hogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa Dooktar Darajjee Dhugumaan.

Isaan hafan 6n ammoo hoospitaalota sadarkaa jalqabaa, Bishooftuu, Adoolaa Waayyuu, Nageellee fi Mooyyaaletti argamaniif taasifama.

Sadarkaa tajaajilaatin tursa yaala dhukkubsattoota sadarkaa cimaa, baqassanii wallaanuu fi bifa haaradhaan yaala dhibee sammuu hammata.

Hoospitaalota salganiif baajanni Birriin miiliyoona dhibba 5 mootummaa federaalaa fi naannoon qabameera.

Naannon Oromiyaa ga’eesaa Birrii miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 50 keessaa Birrii miiliyoona 50 hojii jalqabsiisuuf ramadeera.

Hojiin babal’isuu buufataalee fayyaa 61 bakka tajaajilamtoonni itti heddummaatanii fi horsiisee bulaarratti xiyyeeffateera.

Hojicha jalqabuuf buufataalee fayyaa adda baasuun hojjetamaa kan jiru yammuu ta’u, Birriin miiliyoonni dhibba 1 fi miiliyoonni 50 qabameera.

Bara darbe Birrii miiliyoona dhibba 4n hojiin babal’isuu hoospitaalota 11 gaggeeffamaa kan ture yammuu ta’u, barana xumuramanii tajaajila laachuu ni eegalu jedhan Dooktar Darajjeen.

Kana keessaa hoospitaalli godina Gujii aanaa Sabbaa Booruu tokko.

Baajata Birrii miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 52 Ministeerri Eegumsa Fayyaa ramadameen tursi dhibamtoota sadarkaa cimaa buufataalee fayyaatti ijaarramaa jira.

Buufataalee 170n kaanitti ammoo wallaansi baqassanii yaaluu ijaarramaa jira.