Guyyoottan kurnan itti aananitti haalli qilleensaa biyyattii gogaa ta’a

Finfinnee, Amajjii 4,2010(FBC)- Guyyoottan kurnan itti aananitti haalli qilleensaa biyyattii hedduminaan gogaa akka ta’u Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa beeksise.

Qorri barii fi halkanii hir’ataa akka deemus eerera.

Haalli qilleensaa kunis guddina fudraa fi mudraaf, akkasumas bobbii horiif mijataa akka ta’u eejansichi ibseera.

Kibba dhiha, jiddugaleessaa fi kaaba baha biyyattii bakki hedduun guyyoota muraasaf roobni xiqqaan ni eegama.

Iluu Abbaa Boor, Jimma, Finfinnee, Walloo kaabaa fi kibba, kibba naannoo Tigraayii fi naannoo Afaar muraasatti roobni muraasni ni jiraata.

Haalli qilleensaa kunis qophii qonna gannaa, dheeda loonii fi bishaan obaaf haala fooyya’aa akka uumu eerameera.

Naannolee oomisha walitti qabuun guutumaa guututti hin xumuramnetti qonnaan bulaan akka dafee walitti qabatus eejansichi dhaamera.