Sochiin mootummaa tumsa ummataa barbaada jedhe Biiron Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaa

Finfinnee, Gurraandhala 6,2010(FBC)-Ummanni sagaleesaa yoo dhageessifatu karaa nagayaatin, miidhaan hoomtuu osoo hin qaqqabin akka ta’u of eeggannoon taasifamuu qaba jedhe Biiroon Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaa.

Ummanni gaffii fedhe yeroo isaaf toletti gaafachuun mirga demokraasii isaati kan jedhe biirichi, kanarra darbee miiraan tarkaanfachuun garuu miidhaa qaba jedheera.

Qaamoleen nageenyaa naannoo Oromiyaa taateewwan akkasii karaa nagaatin akka keessummaa'an carraaqqii guddaa taaasisuu qabuunis dhaamera.

Biirichi ibsa isaatin guyyaa kaleessaa; Gurraandhala 5,2010 nannoo Oromiyaa idoowwan baay'eetti lagannaan gabaa fi hiriirri nagayaa gaggeeffamaa ooluu himeera.

Bakka hedduutti qabeenyaa fi namarra miidhaan kan hin qaqqabne ta’us, Baalee Madda Walaabuutti tarkaanfii gabaa keessatti fudhatameen miidhaan lubbuu namaa fi madaa'uu mudateera.

Akkasumas,Arjoo Dhidheessaatti maaasii shonkooraa irratti abiddi qabateera.

Magaalota tokko tokko keessatti hiriira gara jeequmsaatti geessudhaaf yaaliin taasifamaa kan ture ta’uus eeree, kun ammoo faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala jedheera.

Kanaaf, mootummaan naannichaa gaaffii ummataa karaa nagaatin deebisuuf sochii taasisu keessatti ummanni waldhageettii fi walhubannaan akka tarkaanfatu dhaamera.