Eejansichi dhaabbilee dhuunfaa soorama hojjettootaa kutee galii hin goone kaffalchiise

Finfinnee, Bitootessa 4,2010 (FBC)  Eejansiin Wabii Hawaasummaa Hojjettoota Dhaabbilee Dhuunfaa, ji’a Adoolessa darbe dhaabbileen dhuunfaa hojjettoota isaanii irraa buusii soorama kutanii galii hin goone odiitii gochuun Birrii miiliyoona 50 ol akka kaffalan taasisuu beeksiise.

Hojii kanaafis sirni teekinooloojiin waggaa tokko dura diriire nu gargaaree jira jedhaniiru.

Eejansichatti daayirektarri tajaajila seeraa obbo Girmaa Sisaay, teeknooloojidhaan dhaabbilee kanneen irratti hordoffiin taasifamaa turuu himan.

Haaluma kanaan ji’a Adoolessaa irraa kaasee dhaabbileen 60 hojjetaa isaanii irraa buusii soorama hin kunne jedhaniiru.

Dhaabbilee kanneen odiitii gaggeessun birrii heerreega baankii isaani irratti argamu miiliyoona 50 fi kuma 356 buusii soorama hojjettootaaf galii ta’eera.

Ejaansichi bara 2009tti dhaabbilee dhuunfaa hojjettoota isaaniif soorama hin kunne kuma 4 fi 18 odiitii gochuun birrii miiliyoona 145 ol galii ta’uu beeksisaniiru.

Milkaa’ina hojii kanaafis sirna teekinooloojii haaraa diriirsuu keenya jechuun, hordoffiin kunis dhaabbilee gara hojiitti galchuun bu’aa fidaa jiraachuu obbo Girmaan ibsaniiru.

Teekinooloojiichi gama kanaan bu’aa fidus , hojjettootni teekinooloojichatti fayyadamanii galii isaanii too’atan hin jiran jechuun ni danda'ama jedhaniiru.

Akka ibsa Obbo Girmaatti, hojjettootni sirna kanaatti fayyadamuun buusii sooramaa mindaa isaanii irraa cite adda baafachuu osoo qabanuu kana raawwachaa hin jiran jedhameera.

Hojjettootni dhaabbilee dhuunfaa keessa hojjetan lakkoofsa sooramaa isaanii galchuun yeroo yeroon buusiin sooramaa irraa citaa jiraachuu hordofuu akka qaban ejaansichi hubachiisera.

Bara 2003 irraa kaasee hojjettootni dhaabbilee dhuunfaa miiliyoona 1.2 ta’an buusii sooramaa kaffalaa jiraachuu ragaan Ejaansii Wabii Hawaasummaa Hojjettoota Dhaabbilee Dhuunfaa ni mul’isa.