Gaaffii ummataa hojimaata haaradhaan deebisuun barbaachisaadha- muummee ministiraa Dr. Abiy

Finfinnee, Caamsaa 7,2010(FBC)- Dadammaqiinsa biyyaa amma muul’atu itti fufsiisuuf, gaaffii ummataa hojimaata haaradhaan deebisuun akka barbaachisu muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad himan.

Muummee ministiraa Dooktar Abiy ministiroota, ministir deettota, daayreektara olaanoo waliin waajjira isaaniitti mariisisaa jiru.

Dooktar Abiy dadammaqiinsi amma akka biyyaatti muul’atu waaradhaan itti fufsiisuuf gaaffilee ummataa ariitiin deebisuun ni barbaachisa jedhaniiru.

Hojimaanni biyyattiin amma itti fayyadamaa jirtu biyya jijjiiruu kan hin dandeenye akka ta’an kan himan muummee ministiraa, rakkoolee jiran furuuf tooftaa gaarii fi si’aayinaan qabutti fayyadamuun ni barbaachisa jedhan.

Waraqaa mariidhaf dhiyeessaniin karoorarraa kaasee amma hojiin xumuramutti baasiin ittiin hojjetamuu qabus ka’eera.

Hojimaanni biyyattii rakkoo akka qabu kan kaasan muummee ministiraa Dooktar Abiy, saayinsaawaa gochuun jijjiiramaa fi bu’a qabeessummaa cimsuuf hojjechuun barbaachisaa akka ta’e eeraniiru.

Qondaaltota mootummaa baankota alaatii akkaawuntii qabanirratti qorannaan taasifamaa jira jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.

Qorannaa gaggeeffamaa jirummoo biyyoonni tumsaa akka jiranis muummee ministiraa Dooktar Abiy eeraniiru.

Kanaan ala koreewwan dhaabbii Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataa ministeerota hordofan waliin waliigaltee hojii raawwachuun akka irra jiraatu ibsaniiru.

Dooktar Abiy har'a waajjira isaaniitti qondaaltota mootummaa olaanoo mariisisuun, kallattii hojii laataniiru.

Walga'iin kaabinee Jimaata gaggeeffamaa ture Sanbata akka gaggeeffamuu fi ministiroonni Jimaata walga'iidhan yeroo qisaasuu dhiisanii hojii idilee akka hojjetan yaadachiisaniiru.

Hoggansi miira tajaajiltummaan hojjechuu qabaanis dhaamaniiru Dooktar Abiy.

Hoggansi hundi hojiisaa dhoksaa tokko malee, ummataaf akka ifoomsuu qabu dhaamaniiru.

Walga'iidhan booda bara Atsee Miniliik, Haaylasillaasee fi Dargii keessa manneen cufaa gochaaleen sukkanneessaa itti raawwatamaa turan bansiisanii daawwachiisaniiru.

Manneen gabbaraa moototaa, iddoo Haaylasillaasen itti ajjeefame, jeneraalonni Dargiis bakka itti wareegaman muummee ministiraa hirmaattota waltajjichaa daawwachiisaniiru.