Pirezdaantiin Keeniyaa seera ittisa yakka-saayibarii mallatteessan

Finfinnee, Caamsaa 8, 2010 (FBC) Pireezdaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa seera haaraa midiyaalee hawaasummaa irratti namoota jeequu dhorku mallatteessan.

Haata’u malee, qeeqxonni seerichi mirga siivilii dhiibuu danda’a jedhaniiru.

Deggartoonni seerichaa, seera-baaftota biyyattii seericha paarlaamaan ga’an dabalatee, akka jedhanitti baay’inni midiyaalee hawaasummaa yakkoonni haaraa kan akka gowwomsaa (online scams) akka dabalu godheera; kun ammoo seerota kanaan duraa keessatti hin-dabalamne ture.

Koreen gaazexeessitootaa falmu,  too’ataan mirga miidiyaa Niwyoork bu’uureffate, torban darbe seerri kun tarii mirga bilisummaan haasa’uu yakka gochuu danda’a jechuun akeekkachiiseera.

Seerri mallatteeffame kun garuu qorannoowwanii fi too’annoo ciiggoo-saayibarii fi oduu sobaatiif haala akka mijeessu ibsi pireezdaantii biyyattii eereera.

Madda: https://www.reuters.com