Huccuun maqaa Tajaajila Elektiriika Ityoophiyaatin gara biyyaa seene qabame

Finfinnee, Waxabajjii 6, 2010 (FBC) Huccuun konteenara lama  ragaa maqaa Tajaajila Elektirika Itiyoophiyaatiin qophaa'een gara biyyaa seene Loogiyaa irratti too’annoo jala oolfame.

Abbaa-taayitaa Galiiwwanii fi Gumuruukaatti Hoji-geggeessaan Damee Gaalaafii Obbo Tasfaayee Ayyalaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti hordoffii fi too’annaa dheengadda halkan sa’aatii 9 irraa jalqabee geggeeffameen kaleessa sa’aatii 7 irratti qabameera.

Obbo tasfaayeen abbaan-qabeenyaa mi’aa fi sirni eyyama haa darbuu kan itti galmaa’e tajaajila Elektirikaa itiyoophiyaan ta’us qaami mi’a kana galche biraa ta’uu ibsaniiru.

Poolisiin konkolaachisaa too’annoo jala oolchee, qaama fichisiise akka eeru kennu qorannoon irratti geggeffamaa akka jiru himaniiru.

Mi’i kun eeruu hojileen maqaa dhaabbilee gara-garaan ragaalee qopheessuun mi’oota biyya keessa galchuu baay’ataa akka jiran abbaa-taayitichaa qaqqabeen hordoffii ji’oota sadiif geggeffameen too’annoo jala oolofamuusaa ibsaniiru.

Taarik Addunyaa