Hordoffii oodiitii bara baajataa 2009n, dhaabbilee 173 keessaa 25 qofatu argannoo oodiitiin irra hin jiru

Finfinnee, Waxabajjii 7,2010(FBC) -Hordoffii oodiitii bara baajataa 2009n, dhaabbilee 173 keessaa 25 qofatu argannoo oodiitiin irra hin jiru.

Ministeera Maallaqaa fi Walta'umsa Diinagdeetti daayreektarri inispeekshinii obbo Fiqaaduu Aggonaafir dhaabbileen hir'inni maallaqaa irratti muul'ate seeran ni gaafatamu, namoota itti gaafatama isaanii ba'achuu dhabanirrattis tarkaanfiin bulchiinsaa ni fudhatama jedhaniiru.

Ministeerichi bulchiinsa maallaqaa fi sirna bittaarratti oodiitaroota waliin mari'ateera.

Dhaabbilee bara baajataa 2009 keessa rakkoon oodiitii cimaan irratti muul'ate 61 irratti hordoffiin taasifamaa jira.

Kanneen keessaa 38 Ministeera Barnootaa, Dhaabbilee Barnoota Olaanoo, dameewwan misooma diinagdee 15, dameewwan bulchiinsaa fi tajaajilaa 13.

Hayyoota biyyoota alaarraa gibirri Doolaarri miiliyoonni 6 osoo hin guurramin hafee, hir'ina muul'iseera.

Dhaabbilee mootummaarraa galiin sirnaan walitti hin qabamin Birriin biiliyoonni 21 hanqinaan argameera.

Beetaliheem Xigaabuutu gabaase.