Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (6052)

Finfinnee, Bitootessa 13, 2009 (FBC) Godina Jimmaatti hospitaalonni ijaarsi isaanii erga xumuramee waggaa lakkoofsise lama sababa humni elektirikaa hin-jirreef hojii malee jiru.

Finfinnee,Bitootessa 13,2009(FBC) -Magaalaa Shaashamanneetti sheediiwwan waldaaleef ijaaraman 42 dabarfamanii kireeffamanii jiru jedhe Waajjirri Carraa Hojii Uumuu fi Wabii Nyaataa magaalattii.

Finfinnee, Bitootessa 13,2009(FBC) – Manni Maree Tiraanisfoormeeshinii Tuuriizimii Ityoophiyaa yaa’iisaa idilee 4ffaa gaggeessaa jira.

Finfinnee, Bitootessa 13,2009(FBC) – Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Noonnoo Sal’eetti konkolaataan fe’umsaa garagaluun balaan salphaa fi cimaan qaqqabeera.

Finfinnee, Bitootessa 13,2009(FBC) –Labsii yeroo ariifachiisaarraa dhoorkiiwwan muraasni kaafamuun hojii daawwachiisuuf haala mijataa akka uumu dhaabbileen tuuriizimiirratti bobba’an himan.

Finfinnee, Bitootessa 12, 2009 (FBC) Rooba arfaasaa roobuu jalqabetti fayyadamuun oomishaalee qonnaa waqtii Arfaasaa keessa oomishaman facaasuuf lafa qonnaa isaanii qopheeffachaa akka jiran qonnaan- bultootni Godina Shawaa lixaa aanaa Calliyaa himan.

Finfinnee, Bitootessa 12, 2009 (FBC) Industiriiwwan lama damee oomishaa irratti bobba’anii baasii Birrii miliyoona 11 oliin meeshaaleen oomishaa bitamanii rabsamuusaanii Ejansiin Misooma Industirii Maanufaakchariingii Xixiqqaa fi Giddu-galeessaa Federaalaa ibse.