Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (6535)

Finfinnee Muddee 25,2007(FBC) Mootummaan lammiiwwan Itiyoophiyaa Sa’uudii Arabiyaa jiraatan qaamolee hojii raawwachiiftoota biyyattiitiin miidhaa isaanirra geessisanitti fala argamsiisuuf akka hojjetu Af-yaa’ii Abbaaduulaa Gammadaa dubbataniiru.

Finfinnee Muddee 25,2007(FBC) Itiyoophiyaafi Jibuutii geejiba baaburaa hammayaa’aa Elektiriikaan hojjetuun wal quunnamsisiuun guddina biyyaalee lamaanii gara sadarkaa ol’aanaatti ceesisuuf akka gargaaru pireezidaantiin Jibuutii Ismaa’eel Umar Giilee beekisaniiru.

Finfinnee Muddee 25,2007(FBC) Abbaan taayitaa Daandiiwwan Finfinnee sababa diriirsa sarara baabura salphaa Finfinneetiin tajaajilaan ala ta’ee kan tureefi Daandii iddoo Atikilit taraa jedhamuu hanga Dajaachi Wubee jiru  fooyyeessuun hojjechuuf waliigaltee gargaaru dhaabbata konistraakshinii Asar jedhamu wajjin mallateesseera.

Finfinnee Muddee 24,2007(FBC) Hawaasni musiilaamaa ayyaana Moolidaa wayita kabaju barsiisa Nabiyyuu Mahaammad yaadachuun ta’uu akka qabu manni maree waliigalaa Finfinnee beeksiseera.

Finfinnee: Mudde 24, 2007 (FBC) – Dhaddachi Yakkaa 3ffaa Mana-murtii Olaanaa Fedaraalaa himatamtoota mucayyoo waggaa 16 -Haannaa Laalaango- giddisiisanii gudeeduun lubbuunshee akka darbu godhaniiruu jedhamnii shakkaman 5 irratti ragaa Abbaa-alangaa dhaggeeffachuuf beellama qabate.

Finfinnee Muddee 24,2007(FBC) Hawaasni muslimaa amantaasaa dagaagisaa misooma biyyattii keessatti dammaqinaan akka hirmaatuuf pireezidaantiin gumii dhimma Islaamummaa Oromiyaa Haji Mohaammad Amiin Jamaal dhaaman.

Finfinnee Muddee 24,2007(FBC) Buufatawwan  Baaburaa Finfinnee hojjetamaa akka jiran himameera.