Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (7975)

Finfinnee: Fulbaana 19, 2008 (FBC) Sararoonni boqonnaa lammaffaa daandii baaburaa Finfinnee Karoora Guddinaa fi Tiraansfoormeeshinii Lammataatiin ijaaraman ifoomsaman.

Finfinnee: Fulbaana 18, 2008 (FBC) Wal’aansa fayyaa bifa kamiiyyuu iddoo tokkotti kennuu kan dandeessisu ganda wal’aansa fayyaa ijaaruuf qophiin taasifamu xumuramaa akka jiru Ministeerri Eegumsa Fayyaa beeksise.

Finfinnee:Fulbaana 18,2008(FBC) Caffeen Oromiyaa Yaa'ii isaa 2ffaa kan marsaa 5ffaa bara hojii 1ffaa kamisa dhufu Fulbaana 20 fi 21 bara 2008 adeemsisa.

Finfinnee: Fulbaana 18, 2008 (FBC) Kallattiiwwan hojimaataa fi imaammataa damee oomishaatiif gufuu ta’an fooyyessuuf hojjatamaa akka jiru Ministirri Industirii Obbo Ahmad Abbitaw himan.

Finfinnee: Fulbaana 18, 2998 (FBC) Guddinni saffisaa magaalota keessatti mul’ataa jiru maanguddoowwaniif haala mijataa uumee misooma biyyaa keessatti gahee olaanaa akka qabaatan gochuu akka qabu Ministeerri Hojjataa fi Dhimma Hawaasummaa ibse.

Finfinnee: Fulbaana 18, 2008 (FBC) Ijaarsi yuunivarsitoota haarawaa 11 Amajjii 2008 akka jalqabamu Ministeerri Barnootaa hime.

Finfinnee:Fulbaana 18,2008(FBC) Carraaqqii Itiyoophiyaan galmoota misoomaa bara 2015 booda hojiirra oolchuuf taasiftuuf deeggarsi akka taasifamu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera.