Raazar laaptooppii abbaa iskiriinii sadii beeksiseera

Finfinnee, Mudde 28, 2009 (FBC) Kompiiwatroota geemiin itti taphataman oomishuun kan beekamu Raazar ammammoo laaptooppii akaakuusaan adda ta’e beeksiseera.

Laaptooppii kaampaanichi beeksise abbaa iskiriinii sadii wayita ta’u, iskiriiniin laptooppichaa tokkoon tokkoon isaa qulqullina 4k kan qabu ta’uu ibseera.

Laaptooppicha wayita bannu kallattiin iskiriiniin tokko kan nutti mul’atu yoo ta’u, iskiriinonni dabalataa lamaan karaa lamaaniin harkifamanii kan ba’anidha.

Iskiriinonni sadeenuu bal’ina inchii wal-qixa 17 kan qaban ta’uu kaampaanichi beeksiseera.

Laaptooppichi dadacha’ee wayita cufamu furdina inchii 1.5 qofa qabaata jedhameera.

Dubbi-himaan Kaampaanichaa akka himanitti, wayita ammaa keessumaa geemii kanneen taphatan iskiriinii kompiwtaraa tokkoo ol wayita fayyadaman mul’ata; nutis kanaaf kana hojjenne jedhaniiru.

Laaptooppiin kun taphattoota geemii malees giraafiksii fi ogeeyyii gamoof hojii diizaayinii hojjachuuf akka tajaajilu dubbi-himaan kun himaniiru.

Madda: www.bbc.com/technology