‘Yahoo’n maqaasaa jijjiiruuf jedha

Finfinnee, Amajjii 02, 2009 (FBC) ‘Yahoo’n maqaasaa gara Korporeeshinii Altaabaatti jijjiiruuf akka jedhu beeksise.

Hoji-raawwachiiftuun olaanaa kaampaanichaa Maarisaa meeyaris aangoorraa ni-bu’u jedhameera.

‘Yahoo’n maqaa isaa fi hoji-geggeessituu isaa kan jijjiiru akka waliigaltee Korporeeshinii Koominikeeshinii Veriizoon waliin irra qaqqabeetti.

Daayirektaroonni ‘Yaahoo’ shanis aangoo isaanii irraa kan ka’an ta’a.

Kaampaanichi beeksisa dijitaalaa, e-meelii fi biiznasoota intarneetii isaa gurguddoo Varsiizoonitti Doolaara Ameerikaa biliyoona 4.83 gurguruuf waliigaluunsaa ni beekama.

‘Yahoo’n bara Faranjootaa darbe jalqabatti ‘akkaawuntiin’ maamiltootasaa miliyoona 500 uggurtootaaf saaxilamuusaa, yeroo biraa ammoo akkawuntiin maamiltoota isaa biliyoona 1 hatamuusaa beeksisuunsaa kan dagatamu miti.

Kunis waliigaltee Varisoon waliin irra qaqqabe keessa deebi’ee akka sirreessu isa dirqisiisa jedhamaa jira.

Hoji-raawwachiiftonni Varisan hangam ‘Yahoo’ waliin waliigalteerra qaqqabnus dhimma hanna qulqulleeffataa jirra jedhaniiru.

Daayirektaroonni ‘Yahoo’ hafan Altaabaa dhibbantaa 15 isaa Alibaabaa Chaayinaa akkasumas dhibbantaan 35.5 isaa Kaampaanii Jaappaan ‘Yahoon’ hundeeffamu bulchu jedhameera.

Iriik Biraant Dura-taa’aa Boordii kaampaanii haaraa kanaa ta’anii filatamuusaanii Rooyitars gabaaseera.