Feesbuukiin beeksisawwan viidiyoo gidduu seenan jalqabuuf jedha

Finfinnee, Amajjii 03, 2009 (FBC) Fuula hidhata hawaasummaa guddichi Feesbuukiin beeksisawwan viidiyoo gidduu seenan jalqabuuf ta’uusaa ibseera.

Kaampaanichi viidiyoo gidduutti beeksisa yaaluuf qophii xumureera.

Baaksisawwan viidiyoo fuulichaa irratti mul’atan jalqabanii gidduutti galan kunniin sakandoota murtaa’aniif kan turanidha.

Kampaanichi viidiyoowwan kanneeniin galiisaa guddisuuf yaaduunsaa ibsameera.

Beeksisawwan kunniin viidiyoowwan filatamanii fi baay’inaan ilaalamuu danda’an irratti jalqabamu jedhameera.

Xinxaltoonni damichaa kaampaanichi tajaajila akkanaa jalqabuunsaa kaampaanota idil-addunyaa damicha irratti bobba’an keessaa michoota akka argatu isa dandeessisa jedhaniiru.

Beeksisoowwan kunniin hordoftoota feesbuukii akka hin-jeeqnes xinxaltoonni kunniin ni-ibsu.

Dhimmi qabiyyee tajaajilichaa murteessuu gabaabaa yookiin dheeraa gochuu garuu murtoo kaampaanichaa ta’uu ibsaniiru.

Kaampaanichi viidiyoowwan fuulicha irratti mul’atan baay’ee dabalaa dhufuusaanii ibsaa tureera.

Fudhatama kanaan wal-qabatee jiru fayyadamuun galii fi bu’aa damee kanarraa argamu guddisuuf fedhii akka qabu beeksiseera.

Madda: BBC