Marsaa carraa barnoota bilisaa kuma 10 olii irraa argattan

Finfinnee, Bitootessa 7,2009(FBC) –Akkaadaamiin Kaan bara Faranjootaa 2006 ogeessa barnootaa Saalmaan Kaanin dhaabbata hundaa’e.

Dhaabbanni barnootaa kun barnoota lammiilee hunda bira qaqqabsiisuuf hundaa’e jedhu hundeessitoonni.

Akkaadaamichi ibsa barnootaa gaggabaaboo viidiyoon qopheessee yuutuubiin gadhiisa.

Marsichi yaaliiwwan barsiisotaa fi leenjistootaf ta’an, hoji manee fi shaakalliiwwan qaba.

Qabiyyeewwan hundii fi beekumsi barbaadamus bakka tokkotti akka argamu yaalii godha.

Marsariitii akkaadaamii kanaan odeeffannoo herreega, saayinsii, seenaa fi gosoota barnootaa kaaniin sadarkaa barbaaddaniin argachuu dandeessu.

Qabiyyeen marsichaas hedduminaan afaan Ingiliziin kan qophaa’e yammuu ta’u, afaan Spaaniish, Poorchugiiz, Tarkiish, Faransaayi fi Hindiis ni qaba.

Bara Faranjootaa 2010 barnoota akkaadaamichi laatu kana afaanota kaaninis babal’isuuf Googil Doolaara Ameerikaa miiliyoona 2 kenneefit ture.

Bara 2015 ammoo dhaabbanni teelee koomuniikeeshinii “AT and T” jedhamu Doolaara Ameerikaa miiliyoona 2.25 Akkaadaamii Kaaniif laatera.

Meeshaaleen deeggarsa barnoota akkaadaamichaa viidiyoo Yuutuubiin kan hojjetamee fi gabatee gurraacha elektirooniikii daree keessatti barsiisaan barnoota ittiin laatun walfakkaata.

Akkaadaamiin ‘Kaan’ lammiilee addunyaa biiliyoona 1 oliif barnootaa kan laate yammuu ta’u, waltajjii barnoota intarneetii kanaan ji’aan barattoonni miiliyoona 40 fi barsiisonni miiliyoona 2 itti fayyadamu.

Barnoonni akkaadaamichaas afaanota addunyaa 36tti tola ooltotaan hiikamaa jira.

Marsaa Akkaadaamii Kaan kanas; www.khanacademy.org yookin barbaadduu Googiliin Khan Academy jettanii yoo seentan ni argattu.

Maddi; www.khanacademy.org