Daandiin Xiyyaaraa Maaleezhiyaa xiyyaarota isaa Saatalaayitiin too’achuun kan jalqabaa ta’uufi

Finfinnee, Ebila 11, 2009 (FBC) Daandiin Xiyyaaraa Maaleezhiyaa waliigaltee xiyyaaronni isaa addunyaa qaxxaamuranii wayita imalan saatalaayitiin too’achuu isa dandeessisu mallatteesseera.

Kanaanis daandii xiyyaaraa daldalaa xiyyaarota isaa saatalaayitiin too’atu jalqabaa ta’a jedhameera.

Daandiin xiyyaaraa kun Eeroon, Siitaa Oneer fi Filaayit Aweer waliin waliigaltee saatalaayitoota neetworkii fayyadamuu isa dandeessisu mallatteesseera.

Saatalaayitoota neetworkii fayyadamuun fiixee daangaa addunyaa bakkaa cabbie huffatettillee nageenya xiyyaarota kanneenii mirkaneessuu isa dandeessisa jedhamaa jira.

Bara Faranjootaa 2014 xiyyaarri MH 370 namoota 239 fe’ee wayita imalu eessa akka bu’e erga dhibamee as dhimmichi industirichaaf hibboo ta’ee tureera.

Xiyyaarri kun eessa akka dhaqe hibboo ta’ee kan itti-fufe yoo ta’u, fakkiiwwan saatalaayitii muraasni garuu galaana Indiyaa keessatti kufee akka caccabe mirkaneessu.

Ogeeyyiin Galaana seenan caccabaa xiyyaarichaa barbaadaa kan jiran yoo ta’u, waggaa kana dhumattis mootummaan Maaleezhiyaa gabaasa isaa guutuu nidhiheessa jedhamee eegama.

Karoorri dhaabbatichaa tibbanas balaa akkanaa irraa ofiisaa ittisuu fi nageenya imaltootaa fi balalii xiyyaarotaa too’achuu fi mirkaneessuufi jedhameera.

Daandileen xiyyaaraa kaanis fakkeenya kana akka hordofan ogeeyyiin industirii balalii gaafataniiru.