ATMn ashaaraan hojjetu oomishame

Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) –Ashaaraa qubaatin deeggaramuun maashina ATM irraa kaardiin maallaqa baafachuu dandeessisu hojjetame.

Kaardichi, dhiyeessaa kreediit kaardii kan ta’e Maastar Kaardiin kan hojjetame yammuu ta’u, Afrikaa Kibbaatti yaaliin milkaa’aa lama akka taasifame himameera.

Teeknooloojiin maastar kaardii haaraan kun kanaan dura kaffaltii moobaayilaan isa hojjetamaa tureen walfakkaatadha.

Maamilli kaffaltii yoo barbaadu ashaaraa qubasaa irra kaa’uutu irra jiraata.

credit_card_2.jpg

Hoji gaggeessaan olaanaa Maastar Kaardii Aajeey Bihaalaan akka jedhanitti, teeknooloojichi kaardii keenya yeroo fayyadamnu caalman ofitti amanummaan akka nutti dhagayamu taasisa.

Maddi: BBC