Guddataan lammii Indiyaa Saatalaayitii hammaan xiqqoo taate hojjeteera

Finfinnee, Caamsaa 08, 2009 (FBC) Guddataan lammii Indiyaa Riift Shaarok saatalaayitaa salphaa hammasheen xinnoodha jedhamte hojjachuunsaa himameera.

Saatalaayitiin kun ulfina giraama 64 kan qabu yoo ta’u, guddataan kun dorgommii ‘NASA’n geggeesse irratti hojii kalaqaa isaa kana dhiheesseera.

Saatalaayitiin kun ji’a dhufu deggarsa ‘NASA’n gara hawwaatti akka balali’u nitaasifama jedhameera.

Saatalaayitiin kun yoo xinnaate daqiiqaawwan 12f tajaajila nikenniti.

Rift Shaarok umurii waggaa 18 akka ibsetti kaayyoon kalaqa kanaa faayibaroonni kaarbanii teeknoolojii 3Dn hojjatan hangam faayida qabeessa akka ta’an agarsiisuufi.

Saatalaayitiin xiqqoo kun mi’oota gataman irraa hojjatamuunshee fi maqaan shees duree Indiyaa duraanii beekamaa Abdul Kalaamiin- Kalaamsaat jedhamtee moggaaffamuunshee ibsameera.

Madda: BBC