Saamsang yeroo ji’a tokko hin-guutne keessatti bilbiloota S8 miliyoona 5 ol gurguruusaa beeksise

Finfinnee, Caamsaa 09, 2009 2009 (FBC) Saamsang yeroo ji’a tokko kan hin-guutne keessatti bilbiloota S8 fi S8 plus miliyoona 5 ol gurguruusaa ifoomseera.

Kaampaanichi ji’a Faranjootaa Ebila 21 irraa jalqabee biyyoota murtaa’anitti qofa yaalii jalqabeen baay’inni bilbiloota gurguree akka haarummaa isaatti gaarii kan jedhamu ta’uunsaa himameera.

Bilbiloota lamaan keessaa baay’inaan kan gurgurame qulqullaa’uu baatus, gatiinsaa xiqqaachuun fi teeknoolojii inni qabu hedduu waan ta’eef S8 caalaa baay’inaan gurguramuu akka danda’u tilmaama argateera.

Yeroo torban sadii keessattis ajajni bittaa duraa biyyootaa fi dhaabbilee irraa isaaf dhihaate kan waggaa darbee yeroo wal-fakkaataa waliin wal-bira wayita qabamu dhibbantaa 30 dabaleera.

Karaa biraatiin kaampaaniin Appil nuusaa waggaa tokkoo keessatti bilbiloota isaa ‘iphone 7’ fi ‘iphone 7 plus’ miliyoona 50.8 gurguruunsaa kan himame yoo ta’u, giddu-galeessaan ji’a ja’aan bilbila miliyoona 16.9 gurguruunsaa eerameera.

Wayita ammaa kaampaanii Saamsang fi Appil keessaa gabaa bilbilaan adda duree kan ta’e adda baasuun cimaa ta’uudha kan himame.

Saamsang waggaa darbe bilbila S7 rakkoo baatirii isa quunname gabaa bilbiloota isaa S8 fi S8 plaasiin akka deebisu eegama.

Keessumaa Bilbilli Saamsang S8 guutummaa addunyaatti gabaan isaa wayita jalqabu adda duree isa taasisuu akka danda’udha kan eerame.

Madda: www.engadget.com