HTC bilbila ismaartii cuunfamu U11 jedhamu dhiheesseera

Finfinnee, Caamsaa 10, 2009 (FBC) HTC bilbila isaamaartii addunyaa bilbila ismaartii keessatti akaakuusaan kan jalqabaa ta’e harkaan cuunfamu dhiheesseera.

Bilbila ismaartii HTC haaraa moggasa U11 jedhu kennameef kana kallattii afuriin cuunfuun kan danda’amu yoo ta’u, kunis ofii ofii footoo kaasuuf (selfie) fi tajaajiloota kaaniif kan nu fayyadudha jedhameera.

Bilbilli ismaartii kun bishaan gara keessaa akka hin-galchine ta’ee kan hojjatame yoo ta’u, qulqullummaa sagalee olaanaa kan qabu “High Race audio fi Boom Sound Speaker” qaba.

Bilbilli ismaartii U11 HTC bal’ina iskriinii inchii 5.5 qabu kun yoo kufes salphaatti kan hin-cabne iskiriinii ‘Gorilla Glass 5’ kan qabu akka ta’e himameera.

Kaameeraa leensota xixiqqoo sadii qabu meeggaa Piiksilii 12 duuba isaarraa kan qabu ta’uus kaampaaniin HTC beeksiseera.

RAM giggaa baayitii 4 hanga 6 ga’u fi humna ragaa baachuu (storage) giggaa baayitii 64 hanga 128 ga’u akka qabu ibsameera.

2-bilbila_ciinfamu22.png

Bilbilicha wayita cuunfinus tajaajiloonni gara-garaa nu banamu kan jedhame yoo ta’u, isaan keessaas salphaatti footoo kaasuun isa tokkodha.

Akkasumas bilbilicha yeroo dheeraaf kan cuunfinu yoo ta’e kaameeraa bilbila ismaartichaa fuul-duraa fi duubbeetti naannessuuf nu gargaara.

Bilbilli ismaartii kun ji’a Waxabajjii keessa gabaaf nidhihaata kan jedhame yoo ta’u, gatiin isaa Doolaara Ameerikaa 700 hanga 850 akka ta’u murtaa’eera.

Madda: www.huffingtonpost.co.uk