Gamtaan Yuuroop Feesbuukii Yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 10iin adabe

Finfinnee, Caamsaa 11, 2009 (FBC) Feesbuukiin WhatsApp ilaalchisee odeeffannoo dogoggoraa kennuusaan wal-qabtee Gamtaan Yuuroop Yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 10iin isa adabeera.

Feesbuukiin akka adabamuuf sababa kan ta’e A.L.A bara 2014tti Feesbuukiin tajaajila ergaa WhatsApp wayita bitu odeeffannoo dogoggoraa kennuusaatiini jedhameera.

Koomishiniin gamtichaa akka jedhetti Feesbuukiin tajaajila ergaa WhatsApp wayita bite ‘adreesii’ Feesbuukii battaluma sana WhatsApp waliin fayyadamuu akka hindanda’amne ibsee ture.

Waggaa lama booda garuu ‘adreesiiwwan’ Feesbuukii fi WhatsApp walitti hidhuun malli ergaa itti wal-jijjiiruu danda’amu hojiirra ooleera.

Feesbuukiin dogoggorri kun kan uumame ta’e jedhamee akka hin-taane ibseera.

Feesbuukiin tajaajilli kun A.L.A 2014tti hojiirra oolaa akka hin-turre ibsus, tajaajilichaan garuu ta’e jedhee hojjataa akka ture koomishinichi mirkaneesseera.

Adabbiin kun Feesbuukiin WhatsAppii kaffalee xumuruu kan qabu Doolaara biliyoona 19 kan dabalate miti jedhameera.

Koomishinarri Dorgommii Daldalaa gamtichaa Maargariit Veestaagar murtoon ammaa kun kaampaanonni yeroo tokko ta’an seera gamtichaa kabajuu akka qaban ergaa ifaa dabarsa jedhaniiru.

Walitti hidhachuun WhatsApp fi Feesbuukii biyyoota gara-garaatti kaampaanicha irratti rakkoo uumaa jira.

Torban darbe qaamoleen too’attoonni farra-dorgommii Itaalii fayyadamtoonni ragaalee dhuunfaa isaanii Feesbuukiidhaa akka hiran gochuusaan adabbii yuuroo miliyoona 3 dabarsaniiru.

Qaamoleen too’attoonni Eegumsa Ragaa Firaans ammoo ragaa fayyadamtootaa hiruu fi sirni beeksisa ‘bakka argamaa’ ibsu danbii biyyattii irra kan daddarbudha jechuun Feesbuukii Yuuroo kuma 100 fi kuma 50 adabuunsaa dhaga’ameera.

Madda: ‘BBC’