Adabbiin taaksii Firaans Googil irra keesse Doolaarri biliyoona 1.2 haqame

Finfinnee, Adoolessa 07, 2009 (FBC) Adabbiin taaksii Doolaara biliyoona 1.27 Bulchiinsi Gibiraa Firaans Googil irraa kaa’e mana-murtii biyyattiin haqameera.

Googil kaampaanonni Firaans oomisha isaanii fi tajaajila isaanii intarneetiin akka beeksisan mamiltummaan erga galmeessee booda galiisaa keessaa gibira hin kaffalu jechuu isaatiini adabbiin kun kan irra kaa’ame.

Hata’u malee, manni-murtii Firaans Googil kaampaanota kanneen kan mallatteessise karaa damee isaa Ayarlaand keessaan waan ta’eef akkasumas Firaansitti teessoo dhaabbata waan hin-qabneef adabbicha kaffaluuf bu’uura seeraa hin-qabu kan jedhuun murtoo kenneera.

Dameen Googil Firaans keessaas humna namaa hojii kana hojjatu kan hin-qabne waan ta’eef adabbiin kun sirrii miti jechuun manni murtichaa murteesseera.

Murtoo mana-murtichaa irratti mootummaan Firaans ol-iyyannaa gaafachuu danda’a jedhameera.

Googil biirolee damee Yuuroop Ayarlaand keessatti qofa banuun taaksii irraa kaaa’amuu danda’u hir’isuun beekama.

Kunis qaama tarsiimoo galii fi bu’aan kaampaanichaa itti guddatu keessaa tokko ta’uu eerameera.

Googil dhiheenya kana dhimmoota bulchiinsa taaksii waliin wal-qabataniin Itaaliif Yuuroo miliyoona 300 fi miliyoona 6, Ingiliziif ammoo Yuuroo miliyoona 100 fi miliyoona 30 kaffaluuf waliigaluunsaa hin-dagatamu.

Googil malees Kaampaanonni Feesbuulkii fi Amaazoon kaffaltii taaksii burjaajessuun ni qeeqamu.

Madda: Asoosheetid Pirees