Marsariitii akkaataa uumuun ittiin danda’amu

Finfinnee, Adoolessa 10,2009(FBC)- Marsariitii akkaataa hojjachuun itti danda’amu.

1. Maqaa ‘doomeeyin’ filachuu

Maqaa doomeeyin yoo jennu; maqaa marsariitii /website/ keessanii jechuudha.

Maqaan doomeeyin tokko yoo filatamu; jechoota baay’ee haala qabiyyee marsariitichaa akka bakka bu’utti filatama.

Fakkeenyaaf; marsariitiin keessan odeeffannoolee ispoortii kan kennu ta’ee; isin immoo www.themusic.com fi kkf wantoota ispoortiin wal hin qabanne yoo kennitaniif; SEO irratti sadarkaa gadi aanaa qabachudhaan; marsariitiin keessan akka jibbamu taasisa.

Kanaafuu; yeroo maqaa doomeeyinii filattan; qabiyyee fi karoora marsariitii keessan akka bakka bu’utti filattu.

Wanti biroo immoo yeroo doomeeyin filattan; baay’inni qubee doomeeyin keessan murteessadha. Kana jechuun baay’ina qubee 5-7 hin caallen osoo filatamee gaarii ta’a. Kun immoo yaadachuuf baay’ee salphaadha.

2. Kuusaa marsariitii/web host/ filattan irratti galmaa’uu

Akkuma beekamu; marsariitiin iddoo taa’umsa/kuusaa mataa isaa danda’e qaba. Iddoon kunis kuusaa marsaalee/web host/ jedhamuun beekama. Dhaabbileen tajaajiloota kuusaa marsaalee kennan; kumaatamaan laakka’aman ni jiru. Isaan keessaa kan isinitti tole; tokko filachuun irratti galmaa’uudhaan; marsariitii keessan sochoosuu dandeessu.

Wanti guddaan yeroo kuusaa marsaalee filattan isin hubachuu qabdan; dhaabbanni isin filattan sun gahumsa marsariitii keessanii waan murteessuf; isa gaarii ta’e filachuu hin dagatinaa.

3. Marsariitii keessan bobbocaa

Bobbocni marsariitii keessanii baay’ina daawwa’attoota hedduu horachuuf murteessadha. Kana jechuun; bobbocaalee cal jedhaniitumaan halluu fi suuraa gara garaatiin guuttaman osoo hin taane; bobbocaaleen itti fayyadamtan wanta barbaade; haala salphaan argattanii fi tajaajilamtantu irra filatama. Kun immoo jaalatamummaa fi gahumsa ogummaa keessanii kan ittii madaaltan ta’uu danda’a.

4. Marsariitii hojjettan irra deebiin ilaalaa

Adeemsa 4ffaa kana irratti, tamsaasa yaalii gadi dhiiftu jechuudha. Adeemsi kun; “online” ykn “offline” irratti; marsariitiin keessan tajaajiloota guutuu isin barbaaddan ni kenna. Dogongorootaa fi hanqinoota qaban ilaaluun kan furmaata itti laattani jechuudha.

5. Maxxansi marsariitii keessanii

Kun Adeemsa isa xumuraa; marsariitii keessan ittiin maxxansitanidha. Marsariitii keessan gara addunyaa saaybariitti gadi lakkiftan jechuudha.

Walumaa galatti namni marsaalee hojjatu/web developer/ kamuu adeemsota armaan olii fayyadameetidha; kan marsaalee hojjatu.

Isinis adeemsota armaan olii kanneenitti fayyadamuun marsariitii dhuunfaa keessanii qopheeffachuu dandeessu.

 

Maddi; Arsicha.info